Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund - en Company Town

     

 

Billund er unik. Byen, dens borgere og LEGO Koncernen har levet side om side fra den dag, da legetøjsvirksomheden så dagens lys i 1932. I 1934 var der omtrent 250 indbyggere i byen og 7 medarbejdere på legetøjsfabrikken. Byen er dog siden vokset betragtelig, og i 2012 bor der omkring 6.500 mennesker i Billund, mens LEGO Koncernen har over 9.000 medarbejdere globalt, hvoraf ca. 3.500 arbejder i Billund.

Byen er i enestående grad bygget op omkring LEGO virksomheden. Hermed er Billund et unikt dansk eksempel på en særlig industriel udvikling. I udlandet har man anvendt udtrykket "Company Town" om tilsvarende byudviklinger, hvor én virksomhed har opbygget og styret en hel by. De har været særlig udbredt og kendt i England og USA, hvor der opstod flere Company Towns i den tidlige industrielle periode mellem 1830 til 1930. Det drejede sig især om mine-, kul og tekstilbyer. Stort set alle disse er imidlertid forsvundet i efterkrigsårene.

Billund rummer nogle karakteristiske træk fra de oprindelige Company Towns, men adskiller sig også ved, at den politiske og administrative udvikling af byen har udviklet sig parallelt og i samarbejde med virksomheden, fremfor at have været underlagt virksomheden, som det typisk var tilfældet med flere af de amerikanske og engelske byer. Virksomhedsejerens patriarkalske position, som man kender fra udlandet, er således blevet tilpasset en dansk sammenhæng og kultur. LEGO ejerne har i stedet som byens største arbejdsgiver og skatteyder, udvist samfundsansvar. Det har medført, at koncernen og dens ejere gennem tiden aktivt har taget del i opbygningen af lokalsamfundets infrastruktur og velfærdsinstitutioner. Korpsånd og gensidig afhængighed har bundet byen og LEGO Koncernen sammen.

Billund som en Company Town er også særlig interessant, fordi den for alvor har udviklet sig i samme periode, hvor denne typer byer i USA og England var ved at forsvinde. Der er hermed tale om en sen industrialisering af Billund – også efter danske forhold. Tilblivelsen af Billund som en Company Town skete imidlertid i en periode af Danmarkshistorien, hvor landet generelt oplevede en enorm økonomisk vækst, og hvor den danske velfærdsstat blev udviklet og konsolideret. Tilblivelsen af det lokale velfærdssamfund i Billund er således en særlig fortælling om et bemærkelsesværdigt offentlig-privat samarbejde.

Billund er derfor et vigtig bidrag til forståelsen af den danske velfærdsopbygning og den nyere danske industri- og kulturarv. I byens centrum står de fysiske levn i dag, som synlige beviser for udviklingen og Billunds særlige historie. På Company Town ruten kan man endvidere opleve en række af de veje, bygninger og skulpturer, som bærer fortællinger om Billund og LEGO virksomhedens virke sammen. Ligesom en stor del af Billunds indbyggere er repræsentanter for byens mange fortællinger. For i Billund kender de hinanden. Nogen er født i byen, men en stor del er kommet hertil i forbindelse med arbejdet. Her er borgere, virksomhed og arbejdsliv knyttet tæt sammen.

Den nære sameksistens og samarbejde mellem kommune og virksomhed har resulteret i flere projekter, som bygger oven på den fælles historie. Senest er der blevet etableret et offentlig-privat partnerskab i form af udviklingsselskabet "Capital of Children Company". Det blev stiftet 1. januar 2012 med det fælles ønske at udvikle Billund til et helt særligt sted for børn, leg, læring og kreativitet. Selskabet er et aktieselskab, hvor LEGO Fonden og Billund Kommune hver ejer 50%. I spidsen for selskabet er blevet ansat en direktør, som har det daglige ansvar for at føre visionen og de mange projekter ud i livet. Her samarbejder Billund Kommune og LEGO Fonden om visionen, der skal gøre Billund til Børnenes Hovedstad.

Se billeder

 

Billund - A Company Town

Billund is unique. The town, its inhabitants and the LEGO Group have co-existed since the toy company came into being in 1932. In 1934 there were about 250 inhabitants in the town and 7 employees at the toy factory. The town has since grown considerably and the current population of Billund (2012) is about 6,500, while the LEGO Group has more than 9,000 employees worldwide, of whom 3,500 work in Billund.

The town is uniquely built up around the LEGO Group and therefore an outstanding Danish example of a special kind of industrial development. The term "company town" is used in other countries to describe similar urban developments, where a company has built and effectively managed a whole town. Such development was particularly widespread and commonplace in the UK and in the US, where several company towns developed in the early part of the industrial era between 1830 and 1930. These were mostly mining, coal or textile towns and more or less all of them disappeared after World War II.

Billund possesses some of the characteristics of the original company towns but also differs from them in that the political and administrative development of this town evolved in parallel and in partnership with the company, as opposed to having been subordinate to the company, which was typical of many of the American and British company towns. The patriarchal role of the company owner which was prevalent in other countries has thus been adapted to the Danish context and culture. The LEGO Group's owners, at once the town's largest employer and biggest taxpayer, have exercised social responsibility. Over the years the LEGO Group and its owners have played an active part in building the local community infrastructure and welfare institutions. Team spirit and mutual dependency have created ties between the town and the LEGO Group.

As a company town, Billund is also an especially interesting case because the town's development took off in the period when in the US and UK these types of town were beginning to disappear. Billund was industrialised relatively late – also by Danish standards. However, Billund became a company town in a period in Denmark's history during which the country generally enjoyed enormous economic growth and the Danish welfare state was developed and consolidated. The advent of the local welfare community in Billund is therefore a distinctive story of an outstanding public-private partnership.

And Billund is therefore important to an understanding of the development of the Danish welfare model and recent Danish industrial and cultural heritage. The centre of the town still features physical relics which bear witness to this development and Billund's exceptional history. On the Company Town Historical Tour you can also become acquainted with a number of roads, buildings and monuments, each bearing witness to some part of the common history of Billund and the LEGO Group. Similarly, many of the stories told about the town are stories about the citizens of Billund. Billund is the kind of place where everyone knows each other. Some were born here but most have come to work. There are close ties between the inhabitants, the company and working life in the town.

The co-existence and partnership between municipal authority and company has resulted in several projects with roots in their common past. Most recently, a public-private partnership has been established in the shape of a development company, Capital of Children Company. It was founded on 1 January 2012 and is motivated by a common desire to develop Billund into a very special place for children, play, learning and creativity. The company is a public limited company in which the LEGO Foundation and Billund Municipality each owns a 50% share. The company is managed by a CEO, who is responsible for ensuring that the vision and a flotilla of projects become reality. Here too Billund Municipality and the LEGO Foundation are working together to realise the vision, which will transform Billund into the Capital of Children.

View images

 

Billund - eine Company Town

Billund ist einzigartig. Seit der Spielzeughersteller 1932 das Licht der Welt erblickte, gehen die Stadt, ihre Bürger und die LEGO Gruppe Seite an Seite durchs Leben. 1934 hatte das Dorf rund 250 Einwohner und die Spielzeugfabrik sieben Mitarbeiter. Seither ist die Stadt jedoch beträchtlich gewachsen, 2012 wohnen in Billund rund 6.500 Menschen und die LEGO Gruppe beschäftigt weltweit über 9.000 Mitarbeiter, von denen ca. 3.500 in Billund arbeiten.

Auf ganz einmalige Weise wurde die Stadt rund um das LEGO Unternehmen erbaut. Billund ist damit ein außergewöhnliches dänisches Beispiel für eine Sonderform der industriellen Entwicklung. Andernorts wird für eine solche Stadtentwicklung, bei der ein Unternehmen so maßgeblich für die Entstehung einer ganzen Stadt bestimmend ist, der Ausdruck „Company Town" verwendet. Vor allem in England und den USA waren solche Entwicklungen stark verbreitet; in der Blütezeit der Industrialisierung entstanden zwischen 1830 und 1930 dort einige Company Towns. Dabei handelte es sich vor allem um Mienen-, Kohle- und Textilstädte. Während der Nachkriegsjahre verschwanden sie im Großen und Ganzen wieder alle.

Billund trägt einige charakteristische Züge der ursprünglichen Company Towns, unterscheidet sich aber von ihnen dadurch, dass sich parallel zum Unternehmen eine Politik und Stadtverwaltung herausgebildet hat, die eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen sucht, aber dem Unternehmen nicht unterworfen ist, wie das bei vielen amerikanischen und englischen Company Towns in der Regel der Fall war. Die patriarchalische Stellung des Unternehmens, wie man sie aus anderen Ländern kennt, erfuhr also eine Anpassung an die dänischen Bedingungen und die dänische Kultur. Die Eigentümer von LEGO haben als größter Arbeitgeber und Steuerzahler dagegen Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft gezeigt. Dazu gehörte, dass sich die Unternehmensgruppe und ihre Eigentümer aktiv am Aufbau der gemeinschaftlichen Infrastruktur und sozialen Einrichtungen beteiligt haben. Gemeinschaftssinn und gegenseitige Abhängigkeit haben die Stadt und die LEGO Gruppe zusammengeschweißt.

Billund als Company Town zu betrachten, ist vor allem auch deshalb interessant, weil Billund sich gerade in jener Zeit am rasantesten entwickelte, als in den USA und in England dieser Städtetyp bereits im Verschwinden begriffen waren. Es handelt sich somit um eine auch für dänische Verhältnisse späte Industrialisierung. Billund als Company Town entstand genau in jener Epoche der dänischen Geschichte, in der das Land ganz allgemein ein enormes Wirtschaftswachstum erfuhr und der dänische Wohlfahrtsstaat entwickelt und gefestigt wurde. Die Entstehung der lokalen Wohlfahrtsgesellschaft in Billund ist eine ganz eigentümliche Erzählung über eine bemerkenswerte öffentlich-private Kooperation.

Billund kann deshalb ganz entscheidend zum Verständnis des dänischen Wohlfahrtsstaates und des neueren dänischen Industrie- und Kulturerbes beitragen. Im Stadtzentrum befinden sich physische Spuren, die heute sichtbare Zeugnisse der besonderen Entwicklung und Geschichte Billunds sind. Der Company Town Pfad führt zudem durch viele Straßen und an Gebäuden und Skulpturen vorbei, an denen die Erzählungen über das Zusammenwirken Billunds und dem LEGO Unternehmen lesbar werden. Ebenso repräsentiert ein großer Teil der Einwohner von Billund die vielen Erzählungen der Stadt. Denn in Billund kennt jeder jeden. Manche sind in der Stadt geboren, doch ein großer Teil kam aufgrund der Arbeit. Bürger, Unternehmen und Arbeitsleben sind ganz eng miteinander verknüpft.

Aus dem engen Zusammenleben und der Kooperation zwischen Kommune und Unternehmen gingen mehrere Projekte hervor, die auf der gemeinsamen Geschichte beruhen. Zuletzt war dies die Gründung einer öffentlich-privaten Partnerschaft in Gestalt der Entwicklungsgesellschaft „Capital of Children Company". Sie wurde am 1. Januar 2012 gegründet und entsprang dem gemeinsamen Wunsch aus Billund einen ganz besonderen Ort für Kinder, Spielen, Lernen und Kreativität zu machen. Diese Aktiengesellschaft befindet sich zu jeweils 50 % im Besitz der LEGO Stiftung und der Kommune Billund. Als Leiter der Gesellschaft wurde ein Geschäftsführer angestellt, der die Verantwortung für die Umsetzung der Vision und vielen Projekte trägt. Die Kommune Billund und die LEGO Stiftung arbeiten gemeinsam an der Vision, aus Billund die Hauptstadt der Kinder zu machen.

Bilder