Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund - international turistdestination

     

 

Billund har været en international turistdestination, siden LEGOLAND Parken åbnede for første gang den 7. juni 1968. Allerede i begyndelsen af 1960'rne kom skoler, organisationer og virksomheder langvejs fra for at besøge LEGO fabrikken. Dagny Holm – Godtfred Kirk Christiansens kusine – var en særlig talentfuld og kreativ modelbygger. Hun specialbyggede en række modeller til udstillingen på fabrikken, som blev et rent tilløbsstykke. Den store interesse for udstillingen førte til, at Godtfred Kirk tog kontakt til chefdekoratør Arnold Boutrup fra stormagasinet ANVA i København og fik ham overtalt til at stå for skabelsen af den kommende park. Boutrup udformede hermed kernen i det LEGOLAND, vi kender i dag. Siden kom Boutrup både til at spille en stor rolle som direktør for parken til sin død i 1989, og som lokalpolitiker i Billund i flere år. I den første sæson fik LEGOLAND 625.000 besøgende. Et tal der langt oversteg de forventede 250.000, som man havde estimeret med at ville komme det første år.

Kommunen bidrog aktivt med den nødvendige infrastruktur ved at etablere både veje, vand- og kloakforsyning samt offentlige P-pladser. Få år forinden havde Åstvej blot været en smal grusvej, men i 1968 var vejen udbygget med fortov og en bred asfalteret kørebane. Dertil kom, at kommunen kunne få statsrefusion for afholdte vejudgifter, så hvis parkeringsanlægget ved LEGOLAND kunne optages på vejregistret, ville udgifterne delvis blive finansieret af statslige midler. Det lykkedes daværende sognerådsformand Bach Pedersen at opnå denne accept hos de amtslige myndigheder. LEGOLAND var sikret et tidssvarende parkeringsanlæg.

Også Esso Motor Hotel blev opført i 1968. Det var et meget fint hotel af høj klasse og et stort aktiv for så lille en by som Billund. Hotellet blev projekteret af Ole Hagens tegnestue i København, der samme år opførte et tilsvarende motorhotel i Glostrup for Dansk Esso. Motorhotellet blev opført med tilladelse fra Esso's internationale selskab i London, og hotellet fik stor betydning for både LEGO Koncernen og lufthavnen, da man ikke længere skulle finde overnatningsmuligheder udenfor Billund. I 1975 blev hotellet solgt til LEGOLAND Parken og tog navneforandring til Hotel Vis á Vis. Siden er hotellet løbende blevet moderniseret og udvidet, og i 1991 blev navnet ændret igen til Hotel LEGOLAND.

Billund Kommune og LEGO Koncernen har gennem flere år haft et fælles ønske om at udvikle Billund som turistområde - og at gøre endagsgæster til flerdagesturister. KIRKBI A/S, LEGO familiens investeringsselskab, var allerede i 1980'erne involveret i skabelsen af selskabet UTF Billund A/S. Ideen var, at selskabet skulle udvikle tanker indenfor Undervisning, Turisme og Fritid og understøtte iværksættelse af nye aktiviteter i Billund-området. I 1990 var UTF Billund A/S en realitet og C. Brandt Rasmussen blev ansat som selskabets direktør.

I 1985 fik byrådet en opfordring til at støtte ideen om et flyvemuseum i Billund. Kommunen stillede derpå en byggegrund lejefrit til rådighed i 40 år for det, som siden blev til Center Mobilium – et kombineret Falck-, flyve- og bilmuseum, men udover dette ønskede kommunen ikke at inddrages økonomisk i projektet. Der blev dog i forbindelse med projektet investeret i anlæg af veje og parkering, der i 1994 blev opgjort til 7,1 millioner kroner. En investering, som siden er kommet hele området til gode. Det var tidligere general i Flyvevåbnet Knud Jørgensen, der stod i spidsen for projektet Danmarks Flyvemuseum, hvor Ole Kirk's Fond til gengæld sørgede for selve etableringen af flyvemuseet – og siden også ydede store tilskud til driften. Derudover lykkedes det at overtale Falcks Redningskorps ledelse til at flytte deres museum i Odense til Billund samt at få bilvirksomheden Bohnstedt-Petersen A/S i Hillerød til at bekoste bilmuseet, som skulle huse Peter Bohnstedt-Petersens omfattende samling af veteranbiler. I 1994 åbnedes Center Mobilium under stor festivitas. Det blev imidlertid ikke helt den succes, man havde håbet på og museet lukkede i 1998 efter knap 4 års virke. Der var oprindelig budgetteret med ca. 225.000 besøgende, i stedet kom der "kun" 75.000. Et besøgstal, der ellers i danske museumskredse ville blive betragtet som en succes. LEGO Koncernen købte derpå grunden af kommunen, og i dag finder man byens nye turistmagnet her: Lalandias feriehuse og forlystelsescenter. Til denne historie hører, at der i en weekend i marts 2007 blev sat uofficiel danmarksrekord, da 761 feriehuse ved Lalandia blev solgt i løbet af denne ene weekend. Siden åbningen af Lalandia i 2009 har turisttilstrømningen været støt stigende og LEGOLAND Parken og Lalandia udgør i dag et af Europas største familieresorts. Med i samarbejdet er også Billund Airport og Givskud Zoo.

Se billeder

 

Billund - an international tourist destination

Billund has been an international tourist destination since the LEGOLAND Park opened on 7 June 1968. In the early sixties, schoolchildren, organisations and companies came from afar to visit the LEGO factory. Dagny Holm – Godtfred Kirk Christiansen's cousin – was a particularly talented and creative model builder. She created a special series of models specially for the exhibition at the factory, which became quite an attraction. Huge interest in the exhibition provoked Godtfred Kirk to contact Arnold Boutrup, senior display artist at ANVA, a Copenhagen department store. Godtfred Kirk persuaded Boutrup to manage the creation of the future park. Boutrup created the core of the LEGOLAND park as we know it. Boutrup subsequently played a significant role as director of the park until his death in 1989, and as a local politician in Billund for several years. In its first season the LEGOLAND park welcomed 625,000 visitors. This figure far exceeded the estimated 250,000 visitors that were expected to come in the first year.

The local authority made an active contribution in terms of providing the necessary infrastructure; building roads, water pipes, sewers and public car parks. As few years earlier Åstvej had been just a narrow track but in 1968 it was expanded to include a pavement and a broad asphalt roadway. Furthermore, the municipal authority could apply to the state for reimbursement of the cost of improving the roads, so if the car park adjacent to the LEGOLAND park were recorded in the official list of roads, the costs would in part be financed by the Danish state. Bach Pedersen, who was Chairman of the parish council at the time, succeeded in securing the approval of the regional authority. This meant that the LEGOLAND park was sure to get a modern car park.

The Esso Motor Hotel was also built in 1968. It was a very fine, high-class hotel and an important asset for a small town like Billund. The hotel was designed by Ole Hagen's studio in Copenhagen, and in the same year a similar motel was built for Danish Esso in Glostrup. The motel was built by permission of Esso's international company in London and it became very important for both the LEGO Group and the airport, as visitors to the town no longer had to go further afield to find accommodation. In 1975 the hotel was acquired by the LEGOLAND park and was given a new name: Hotel Vis à Vis. The hotel has been modernised and extended continually ever since. In 1991 the name changed again to Hotel LEGOLAND.

For several years now, both Billund Municipality and the LEGO Group have cherished a desire to develop Billund as a tourist destination – and to encourage one-day visitors to stay for several days. In the 1980s the LEGO family's investment company, KIRKBI A/S, was involved in founding a company called UTF Billund A/S. The idea was that the company would develop ideas for education, tourism and leisure activities, and help to encourage new activities in the Billund area. UTF Billund A/S was founded in 1990 and C. Brandt Rasmussen was employed as company director.

In 1985 the town council received a request for support to create an aviation museum in Billund. The municipal council then allocated a plot of land rent-free for a period of 40 years to build what was to become Center Mobilium – a combined Falck (fire and rescue services), aircraft and car museum. The municipal authority expressed no interest in further financial involvement in the project. However, in connection with the project, the municipality invested in roads and car parks. According to the 1994 figures, their investment totalled DKK 7.1 million. This investment has since proven to be very beneficial for the area. A former air marshal in the Royal Danish Air Force, Knud Jørgensen, headed the project to establish Denmark's Aviation Museum, while Ole Kirk's Foundation took care of the establishment of the aviation museum building and subsequently also heavily subsidised operating costs. Furthermore, the project succeeded in persuading Falcks Redningskorps (fire and rescue services) to move their museum from Odense to Billund, and car company Bohnstedt-Petersen A/S in Hillerød to fund the car museum, which would also become home to Peter Bohnstedt-Petersen's impressive collection of veteran cars. Center Mobilium was opened with pomp and circumstance in 1994. However, the museum never quite became the success it was intended to be and it closed in 1998, less than four years after its opening. The original budget forecast 225,000 visitors a year but there were in fact "only" 75,000. Most Danish museums would have considered this number a success. The LEGO Group bought the plot from the local authority and this is now the location of the town's newest tourist magnet: The Lalandia holiday and entertainment centre. To this particular story we can add that one weekend in March 2007 an unofficial Danish record was set when 761 holiday homes were sold in two days. Since it opened in 2009, the number of tourists visiting Lalandia has increased steadily. Together, the LEGOLAND park and Lalandia are one of Europe's largest family resorts. The partnership also includes Billund Airport and Givskud Zoo.

View images

 

Billund - eine internationale Tourismusdestination

Seit der LEGOLAND Freizeitpark am 7. Juni 1968 erstmals seine Tore öffnete, ist Billund eine internationale Tourismusdestination. Bereits Anfang der 1960er Jahre kamen Schulklassen, Organisationen und Unternehmen von weit her, um die LEGO Fabrik zu besuchen. Dagny Holm, die Cousine von Godtfred Kirk Christiansen, war eine außerordentlich begabte und kreative Modellbauerin. Die von ihr gebauten Sondermodelle für die Ausstellung in der Fabrik waren ein wahrer Publikumsmagnet. Nachdem die Ausstellung auf so großes Interesse stieß, kontaktierte Godtfred Kirk den Chefdekorateur des Kaufhauses ANVA aus Kopenhagen und überredete ihn, die Gestaltung des Freizeitparks zu übernehmen. Boutrup entwarf den Kern von LEGOLAND, wie wir ihn heute noch kennen. Boutrup spielte danach bis zu seinem Tod im Jahr 1989 eine wichtige Rolle - nicht nur als Direktor des Freizeitparks sondern auch als Lokalpolitiker in Billund. In der ersten Saison kamen 625.000 Besucher ins LEGOLAND. Das übertraf alle Erwartungen. Mit 250.000 hatte man im ersten Jahr gerechnet.

Die Kommune beteiligte sich aktiv an der nötigen Infrastruktur der Erschließung und Errichtung von Straßen, Wasser- und Abwasserversorgung sowie öffentlicher Parkplätze. Noch wenige Jahre zuvor war der Åstvej bloß ein schmaler Kiesweg, doch 1968 wurde er zu einer Straße samt Bürgersteig und breiter asphaltierter Fahrbahn ausgebaut. Für Straßenbauausgaben der Kommune gab es damals eine Rückvergütung vom Staat. Würde es gelingen, die Parkanlagen beim LEGOLAND Freizeitpark ins Straßenverzeichnis aufzunehmen, ja dann könnten sie zumindest teilweise aus staatlichen Mitteln finanziert werden. Dem damaligen Gemeindevorsteher Bach Pedersen gelang es, den Behörden die Zustimmung dafür abzuringen. Damit war eine zeitgemäße Parkanlage für LEGOLAND sichergestellt.

Das ESSO Motor Hotel wurde ebenfalls 1968 errichtet. Es war ein vornehmes Hotel der Spitzenklasse und stellte für einen Ort wie Billund, ein unschätzbares Vermögen dar. Das Hotel wurde von Ole Hagens Architekturbüro in Kopenhagen entworfen, das im selben Jahr ein entsprechendes Motor-Hotel für Dansk Esso in Glostrup errichtete. Die internationale Gesellschaft von Esso in London erteilte dem Bau des Motor-Hotels seine Zustimmung. Für die LEGO Gruppe und den Flughafen war es von großer Bedeutung, war man doch nicht länger auf Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb von Billund angewiesen. 1975 wurde das Hotel an den LEGOLAND Freizeitpark verkauft und erhielt den neuen Namen Hotel Vis à Vis. Seitdem wurde das Hotel laufend modernisiert und erweitert. 1991 wurde der Name neuerlich geändert und es heißt seither Hotel LEGOLAND.

Die Kommune Billund und die LEGO Gruppe hegen seit Jahren den gemeinsamen Wunsch, aus Billund ein Tourismusgebiet und aus Tagesgästen Mehrtagesgäste zu machen. Die KIRKBI A/S, die Investitionsgesellschaft der LEGO Familie, war bereits in den 1980er Jahren an der Gründung der UTF Billund A/S beteiligt. Dahinter stand die Idee, dass die Gesellschaft sich Gedanken über Unterricht, Tourismus und Freizeit machen sollte und die Umsetzung von neuen Aktivitäten im Raum Billund vorantreiben sollte. 1990 war die UTF Billund A/S Wirklichkeit und C. Brandt Rasmussen wurde als Geschäftsführer der Gesellschaft angestellt.

1985 wurde der Gemeinderat aufgefordert, die Idee eines Luftfahrtmuseums in Billund zu unterstützen. Die Kommune stellte daraufhin auf 40 Jahre mietfrei einen Baugrund zur Verfügung, auf dem das Center Mobilium entstand, ein kombiniertes Feuerwehr-, Luftfahrt- und Automuseum. Darüber hinaus wollte sich die Kommune jedoch nicht finanziell am Projekt beteiligen. Allerdings wurden in Zusammenhang mit dem Projekt Investitionen in die Errichtung von Straßen und Parkplätzen getätigt, die sich 1994 auf DKK 7,1 Millionen beliefen. Eine Investition, die seitdem der gesamten Gegend zugute kam. Geleitet wurde das Projekt Danmarks Flyvemuseum vom ehemaligen General der dänischen Luftwaffe, Knud Jørgensen, während die Ole Kirk Stiftung die Errichtung des Luftfahrtmuseums übernahm und auch danach große Zuschüsse für den Betrieb leistete. Zudem gelang es, die Führung des Rettungsdienstes Falck dazu zu überreden, ihr Museum von Odense nach Billund zu verlegen und das Autohaus Bohnstedt-Petersen A/S aus Hillerød konnte dafür gewonnen werden, die Kosten für das Automuseum zu bestreiten, indem sie Peter Bohnsgtedt-Petersens umfangreiche Oldtimer-Sammlung im Automuseum für die Ausstellung zur Verfügung stellte. 1994 wurde das Center Mobilium feierlich eröffnet. Der große Erfolg, den man sich erhofft hatte, blieb indessen aus und das Museum wurde 1998 nach nur 4 Jahren wieder geschlossen. Ursprünglich ging man von ca. 225.000 Besuchern aus, es kamen aber „lediglich" 75.000. Immerhin eine Besucherzahl, die in der dänischen Museumslandschaft als Riesenerfolg gelten würde. Die LEGO Gruppe erwarb daraufhin das Grundstück von der Kommune und heute steht darauf der neue Tourismusmagnet der Stadt: das Feriendorf und Freizeitzentrum Lalandia. Bei dieser Geschichte darf nicht unerwähnt bleiben, dass im März 2007 ein inoffizieller dänischer Rekord aufgestellt wurde, als innerhalb nur eines Wochenendes 761 Ferienhäuser bei Lalandia verkauft wurden. Seit der Eröffnung von Lalandia im Jahr 2009 hat der Touristenstrom ständig zugenommen, so dass der LEGOLAND Freizeitpark und Lalandia heute eines der größten Familienresorts Europas bilden. In die Kooperation eingebunden sind auch Billund Airport und der Safaripark Givskud Zoo.

Bilder