Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund – kreativitet er et råstof

     

 

Der er store planer for Billund. Sammen har Billund Kommune og LEGO Fonden formuleret en vision om at gøre byen til Børnenes Hovedstad, hvor Billund udvikles til et helt særlig sted for, om og med børn. Det skal ske ved fokus på leg, læring og kreativitet. Det er ingen tilfældighed – for Billund og LEGO Fonden har en fælles fortid at trække på.

Da Ole Kirk Kristiansen i 1932 blev opfordret af Landsforeningen Dansk Arbejde til at begynde en legetøjsproduktion, herskede der på dette tidspunkt i Danmark endnu et udbredt lægevidenskabeligt ideal og syn på børn. De bærende principper for børneopdragelsen var frisk luft, ro, regelmæssighed og renlighed. En tankegang som også afspejlede sig i tidens skolebyggeri i området. Børn skulle ses, men ikke høres.
Ole Kirk bidrog til, at børnene blev set i Billund. Han var selv kendt for at være et legebarn og Ole Kirk formulerede mottoet "Det bedste er ikke for godt". Børn havde krav på både kvalitet og på at blive set.

Snart skulle mellemkrigsårenes reformpædagogiske og børnepsykologiske miljø også gøre sig gældende i Billund. Flere af datidens udviklingsorienterede psykologer betragtede legen som et udtryk for barnets egen udvikling. Et barn som ikke legede, blev opfattet som et barn, der var hæmmet i sin udvikling. Familiens – eller rettere moderens opgave - var at planlægge dagen, så barnet både fik tid og rum til leg. Indkøb af det rigtige legetøj til den rigtige alder – og det rigtige køn – blev en opgave i sig selv.
Ole Kirks legetøjsvirksomhed fulgte med tidens strømninger og med skabelsen af firmanavnet LEGO – LEg GOdt havde Ole Kirk formået at samle essensen af det nye børnesyn til et fremtidssikret forretningskoncept.

I løbet af 1940'rne og 1950'rne fik et nyt sæt af forestillinger om familien, forældreskabet og barndommen indflydelse på opfattelsen af barnet og ikke mindst "den gode leg". Det nye børneopdragelsesprogram satte nu den psykiske udvikling over den fysiske. Man gik fra moral og kontrol mod vækst og udvikling, hvor særlig konstruktionslegetøjet blev populært. Den type legetøj afspejlede samtidig de kulturradikales begejstring for ingeniøren og byplanlæggeren. LEGO virksomheden fik med introduktionen af den patenterede LEGO klods og LEGO systemet en stærk platform, hvorfra konstruktionstanken i legen kunne udfoldes. LEGO leg animerede børnenes fantasi, men lærte også barnet at bygge i tråd med tidens førende tanker. I 1963 formulerede Godtfred Kirk 10 LEGO karakteristika for videre udvikling af fremtidige LEGO produkter. Disse bar udover nogle markedsføringsprincipper også en del af det pædagogiske tankegods, som den første halvdel af 1900-tallet havde været karakteriseret ved.

At tænke i børnehøjde var et særkende for Godtfred Kirk, som ofte satte sig på gulvet for at bygge sammen med sine medarbejdere og tænke over nye systemer fra barnets perspektiv. Som tiden gik, fik det lærende element i legen imidlertid en større og mere udtalt plads. Samarbejde blev indgået med "Rådet for Større Færdselssikkerhed", som blandt andet resulterede i en populær og efterspurgt trafikskole i LEGOLAND Parken.
Institutionsæsker blev udviklet til børnehaver fra starten af 1960'rne og i 1980 blev den såkaldte institutionsafdeling (uddannelsesafdelingen) - etableret – en forløber til LEGO Dacta (1989) og LEGO Education. Hermed begyndte LEGO virksomheden systematisk at inddrage videnskabelig forskning indenfor bl.a. kognitiv psykologi og fokuserede på livslang læring for børn. Allerede i 1982 blev de to produktlinjer DUPLO Mosaic og Technic I lanceret. Og i juli 1984 blev et samarbejde med professor Seymour Papert fra Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) i Boston etableret. Et samarbejde der i 1989 resulterede i, at Dr. Seymour Papert blev udnævnt til LEGO Professor of Learning Research og Institutionsafdelingen ændrede navn til LEGO Dacta – udsprunget fra det græske ord "didaktik" – undervisnings(kunst). Det første LEGO Dacta Center åbnede i LEGOLAND og blev siden ændret til TECHNIC LAND.

Nye vinde begyndte også at flyve ind over den danske folkeskole og den pædagogiske debat. Howard Gardners teori om de mange intelligenser fik således en central placering i debatten om dansk pædagogik og undervisning i den danske folkeskole fra starten af 1990'rne, og kort efter indtog også psykologen Rita Dunns teori om læring og læringsstile folkeskolen. I dag er læringsstile og undervisningsdifferentiering blevet centrale begreber i den danske folkeskole, der har inspireret til nytænkning og anderledes undervisningsformer, hvor kreativitet og innovation er blevet faglige mål i sig selv.

I Billund har man udviklet et helt nyt pædagogisk grundlag inden for rammerne af Børnenes Hovedstad. En børnereform, der med udgangspunkt i børnenes univers arbejder med tre aldersdelte hovedtemaer: 0-8 år: leg & læring, 9-12 år: Eksperimentarium, 13-16 år: Science & fordybelse. LEGO Education er en aktiv partner i realiseringen af dette pædagogiske grundlag, og med etablering af LEGO Education Innovation Studio i alle kommunens skoler har Billund rustet sig i kampen om at uddanne fremtidens kreative og innovative samfundsborgere.

Se billeder

 

Billund – creativity is a commodity

We have ambitious plans for Billund. Billund Municipality and the LEGO Foundation together have formulated a vision to transform the town into the Capital of Children, a very special place for, about and with children. Capital of Children will focus on play, learning and creativity, and this is no coincidence – as Billund and the LEGO Foundation have previous experience to build on.

In 1932 when Ole Kirk Kristiansen was encouraged by Landsforeningen Dansk Arbejde to begin producing toys, there was still a predominant medical ideal and attitude to children in Denmark, which stipulated that the key principles in a child's upbringing should be fresh air, tranquillity, regularity and cleanliness. This philosophy was also reflected in the school buildings in this area at that time. Children should be seen, not heard.
Ole Kirk did what he could to ensure that children were seen in Billund. He was known as a playful person, and it was Ole Kirk who formulated the motto "Even the best is not good enough." Children had a right to quality and to be seen.

The post-war wave of pedagogical and paediatric psychological reform would soon make its presence felt in Billund. Some development-oriented psychologists at that time considered play an expression of the child's own development. They saw a child that did not play as a child whose development was impaired. The family's – or more correctly, the mother's – task was to plan daily life so that the child had time and space to play. And buying the right toys at the right age – and for the right gender – became a parental task in its own right.

Ole Kirk's toy company followed contemporary trends. When Ole Kirk formulated the LEGO company name (from the Danish LEg GOdt, which means "play well"), he successfully summed up the new attitude to children and created a future-safe business concept in the process.
During the 1940s and 1950s new approaches to the family, parenthood and childhood influenced attitudes to the child, and not least to "healthy play". The new philosophy for bringing up children prioritised their psychological over their physical development. There was a shift from morality and control towards growth and development, and construction toys in particular became popular. This type of toys also reflected a radical cultural zeal for engineering and urban architecture. With the introduction of the patented LEGO brick and the LEGO System, the company had a strong platform on which to expand the concept of construction in play. Play with LEGO bricks fuelled children's imaginations but it also taught them how to build in line with contemporary philosophies. In 1963, Godtfred Kirk listed 10 LEGO characteristics on which future LEGO products were to be developed. In addition to some marketing principles, the list included much of the educational philosophical ballast that had been characteristic of the first half of the twentieth century.

Thinking through the eyes of a child was characteristic of Godtfred Kirk. He often sat on the floor to build with his employees and think out new systems from a child's perspective. As time went on, the educational aspect of play was given distinctly more space. The toy company reached an agreement with the Danish Road Safety Council, the results of which included the popular and sought-after traffic school in the LEGOLAND park.

In the early 1960s boxes were developed for use in childcare institutions. In 1980 Institutionsafdelingen (the education department) was set up, a precursor of LEGO Dacta (1989) and later LEGO Education. The LEGO company started thus to incorporate scientific research in several spheres including cognitive psychology and to focus on lifelong learning. Two new product lines, DUPLO Mosaic and Technic, were launched as early as in 1982. Cooperation with Professor Dr. Seymour Papert from Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA was established in July 1984. As a result of this partnership, Dr. Seymour Papert was conferred the title "LEGO Professor of Learning Research" and Institutionsafdelingen changed its name to LEGO Dacta in 1984. The department's new name came from the Greek word "didactic", i.e. (the art of) teaching. The first LEGO Dacta Centre opened in the LEGOLAND park and was later renamed TECHNIC LAND.

New trends were also beginning to impact the Danish state school system and the educational debate. Howard Gardner's multiple intelligences theory earned itself a central position in the debate on Danish pedagogy and teaching in the Danish state schools at the beginning of the 1990s. Shortly after, psychologist Rita Dunn's theory of learning and learning styles also attracted the attention of Danish schools Today, learning styles and differentiated teaching have become key terms in the Danish school vocabulary. They have inspired new ways of thinking and new methods of teaching, where creativity and innovation are academic goals in themselves.

In Billund a brand-new pedagogical platform has been devised within the framework of Capital of Children. A child reform, which is based on the children's universe and works with three primary topics according to the child's age group: 0-8 years: play & learning, 9-12 years: Experimentarium, 13-16 years: Science & concentration LEGO Education is playing an active part in the realisation of this educational platform and, with the introduction of the LEGO Education Innovation Studio into all Billund's schools, the municipality is well-equipped to educate the creative and innovative citizens of the future.

View images

 

Billund – Kreativität ist ein Rohstoff

Billund hat große Pläne. Die Kommune Billund und die LEGO Stiftung haben gemeinsam eine Vision formuliert: Die Stadt wird die Hauptstadt der Kinder. Billund soll zu einem ganz besonderen Ort entwickelt werden, in dem sich alles um Kinder dreht. Dies soll verwirklicht werden, indem der Fokus ganz auf Spielen, Lernen und Kreativität gerichtet wird. Das kommt nicht von ungefähr, denn Billund und die LEGO Stiftung können an einer gemeinsamen Vergangenheit anknüpfen.

Als Ole Kirk Kristiansen 1932 vom dänischen Wirtschaftsförderverband Landsforeningen Dansk Arbejde aufgefordert wurde, die Spielzeugproduktion aufzunehmen, herrschte in Dänemark noch ein medizinisch-wissenschaftliches Ideal und eine davon geprägte Sicht auf Kinder vor. Die Grundpfeiler der Kindererziehung lauteten: frische Luft, Ruhe, Regelmäßigkeit und Reinlichkeit. Dieses Denken spiegelte sich auch im damaligen Schulbau der Umgebung wider. Kinder sollten gesehen, aber nicht gehört werden.

Ole Kirk tat das seine, damit Kinder in Billund die Beachtung fanden. Er war Zeit seines Lebens ein verspieltes Kind und Ole Kirk formulierte das Motte: „Das Beste ist gerade gut genug". Kinder sollten einen Anspruch auf Qualität haben und Beachtung finden.
Bald sollten sich die in den Zwischenkriegsjahren entstandenen reformpädagogischen und kinderpsychologischen Ansätze auch in Billund bemerkbar machen. Viele der damals an der Entwicklungspsychologie orientierten Psychologen betrachteten das Spielen als einen Ausdruck der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Ein Kind, das nicht spielte, wurde als ein in seiner Entwicklung gehemmtes Kind aufgefasst. Die Aufgabe der Familie - besser gesagt die Aufgabe der Mutter - wurde darin gesehen, den Tag so zu planen, dass dem Kind Raum und Zeit zum Spielen blieb. Der Kauf von geeignetem Spielzeug für das richtige Alter - und das richtige Geschlecht - stellte eine neue Aufgabe dar.
Ole Kirks Spielzeugunternehmen folgte den Strömungen der Zeit und mit der Kreation des Firmennamens LEGO - das sich aus den dänischen Wörtern für „Spiel gut" zusammensetzt, brachte Ole Kirk die Essenz der neuen Sicht auf die Kinder auf den Punkt und verknüpfte es mit einem zukunftssicheren Geschäftsmodell.

In den 1940er und 1950er Jahren gewann zusehends ein neues Set von Vorstellungen über die Familie, Elternschaft und Kindheit Einfluss auf die Sicht auf Kinder und nicht zuletzt „das gute Spiel". Das neue Kindererziehungsprogramm erhob die psychische Entwicklung über die physische. Von Moral und Kontrolle wurde nun auf Wachstum und Entwicklung übergegangen, wobei das Konstruktionsspielzeug besonders beliebt wurde. Dieser Spielzeugtyp spiegelte zugleich die Begeisterung des Kulturradikalismus - die dänische kulturelle Reformbewegung im 20. Jahrhundert - für das Ingenieurwesen und die Städteplanung wider. Mit der Einführung des patentierten LEGO Steins und dem LEGO System hatte das LEGO Unternehmen eine starke Plattform geschaffen, auf der sich der Konstruktionsgedanke bei Spielen frei entfalten konnte. Spielzeug von LEGO regte die Fantasie der Kinder an, lehrte das Kind aber auch im Sinne des vorherrschenden Denkens zu bauen. 1963 formulierte Godtfred Kirk die zehn Produktmerkmale von LEGO, an denen sich die Weiterentwicklung neuer LEGO Produkte orientierte. Neben Marketingprinzipien greifen sie auch auf das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschende pädagogische Gedankengut zurück.

Auf Augenhöhe mit den Kindern; diese Idee war kennzeichnend für Godtfred Kirk, der sich häufig mit seinen Mitarbeitern auf den Boden setzte, um aus der Perspektive des Kindes Modelle zu bauen und über neue Systeme nachzudenken. Mit der Zeit nahm das Lernen beim Spielen ganz explizit immer mehr Raum ein. Eine Kooperation mit dem dänischen Rat für Verkehrssicherheit (Rådet for Større Færdselssikkerhed) wurde eingegangen, die unter anderem in der so beliebten und nachgefragten Verkehrsschule im Freizeitpark LEGOLAND gipfelte.

Seit den 1960er Jahren wurden LEGO Sets für Kindergärten entwickelt und 1980 wurde eine Bildungsabteilung eingerichtet, ein Vorläufer von LEGO Dacta (1989) und LEGO Education. Damit begann das LEGO Unternehmen systematisch wissenschaftliche Forschungsergebnisse unter anderem aus der kognitiven Psychologie miteinzubeziehen und fokussierte auf das lebenslange Lernen für Kinder. Bereits 1982 wurden die beiden Produktserien DUPLO Mosaic und Technic I auf den Markt gebracht. Im Juli 1984 wurde dann die Zusammenarbeit mit Professor Seymour Papert vom Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) in Boston aufgenommen. Sie führte 1989 zur Ernennung von Dr. Seymour Papert zum LEGO Professor of Learning Research und die Bildungsabteilung änderte ihren Namen auf LEGO Dacta - der seinen Ursprung im griechischen Wort „Didaktik" - die Lehrkunst - hat. Das erste LEGO Dacta Center wurde im LEGOLAND eröffnet und heißt heute TECHNIC LAND.

Ein Neuer Wind zog auch in der dänischen Schule und der pädagogischen Debatte ein. Howard Gardeners Theorie der multiplen Intelligenzen spielte ab Anfang der 1990er Jahre eine zentrale Rolle in der Debatte über dänische Pädagogik und den Unterricht an den dänischen Schulen. Kurz darauf wurde von der Schule auch die Theorie der Psychologin Rita Dunn über Lernen und Lernstile aufgegriffen. Heute sind Lernstile und Unterrichtsdifferenzierung zentrale Begriffe in der dänischen Schule, die ein Umdenken bewirkten und neue Unterrichtsformen anregten, für die Kreativität und Innovation eigenständige Fächer und Ziele sind.

In Billund entwickelte man im Rahmen der Hauptstadt der Kinder eine ganz neue pädagogische Grundlage. Eine Kinderreform, die vom Universum der Kinder ausgeht und mit drei nach Altersgruppen eingeteilten Hauptthemen arbeitet. 0-8 Jahre: Spielen & Lernen, 9-12 Jahre: Experimentarium, 13-16 Jahre: Wissenschaft & Vertiefung. LEGO Education ist ein aktiver Partner bei der Realisierung dieser pädagogischen Grundlage. Billund ist durch die Errichtung von LEGO Education Innovation Studios in allen Schulen der Kommune für die Zukunft gut gerüstet, in der es gilt, die Kinder zu kreativen und innovativen Bürgern auszubilden.

Bilder