Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund - den førende landsby

     

 

Begrebet fritid opstod først i forbindelse med arbejdstid og lønarbejde blev indført. Samtidig har arbejdstidens nedsættelse gennem det 20. århundrede betydet mere og mere fritid. I dag er fritid en naturlig og afgørende del af vores hverdagsliv, og i Billund har man derfor også et varieret og attraktivt fritidsudbud til byens borgere. Fritid er således en væsentlig faktor i den byudvikling, der har fundet sted. Tanken er imidlertid ikke ny. Allerede i 1959 var man i LEGO ledelsen opmærksom på nødvendigheden i et attraktivt kultur- og fritidsliv for at tiltrække nye borgere til byen.

I slutningen af august 1959 blev det daværende Grene Sogneråd under overskriften: "Tanker vedrørende fremtiden" inviteret hen på LEGO virksomheden. Billund var i en rivende udvikling, og hos ledelsen forudså man en øget befolkningstilvækst i byen. Samtidig stod det klart, at den mindskede arbejdstid og dermed øgede fritid betød krav til gode omgivelser og fritidstilbud. Svaret på disse nye behov var en udviklingsplan, der kunne realiseres efterhånden, som behovene steg og det var praktisk muligt. En vision, der kunne tiltrække og fastholde borgerne gennem et godt udbud af fritidsaktiviteter og et ønske om, at Billund blev kendt som "den førende landsby" eller gerne omtalt som "Hedens Oase". Tanken var, at dette kunne inspirere "dygtige mennesker – værdifulde samfundsborgere, som vil tage et initiativ og skabe en fremtid".

Det var en opgave som LEGO Koncernen gerne ville være medvirkende til at løfte. LEGO ejerne gav derfor tilbuddet om at forære kommunen et stykke jord og kapital til anlæggelse af en bypark. Da byparken stod færdig i 1962 havde Billund fået en friluftscene, en lille sø, legeplads og kælkebakke til børnene. Byens første offentlige fritidsanlæg var hermed en realitet.

LEGO Koncernens aktive medvirken i lokalområdets kultur- og fritidsliv blev siden primært udført gennem Ole Kirk's Fond. Fonden blev oprettet 6. maj 1964 i forbindelse med LEGO System A/S' generalforsamling til erindring om LEGO stifteren Ole Kirk Kristiansen. Formålet med Fonden var og er at yde "støtte til forskellige formål, der fortrinsvis tjener Grene kommune og medarbejdere i LEGO-selskaberne".

Der blev hurtig god brug for Fonden, da der løbende gennem 1960'rne blev arbejdet på flere fronter for at få etableret et friluftsbad, et fritidshjem og en børnehave. Kommunens midler var dog begrænsede, og hvor man ikke så det muligt at medvirke i en økonomisk medfinansiering af friluftsbad og fritidshjem, så besluttede man dog i 1966 at følge Børne- og Ungdomsværnets indstilling om at oprette en børnehaveinstitution til 40 børn. Der skulle dog gå en del år, før dette faktisk blev realiseret.

I januar 1967 indbød Godtfred Kirk Christiansen til et møde i Systemhuset, hvor man drøftede opgaver af fælles interesse for sognet. Herunder også en fremtidig kirke i Billund by. Til stede var biskop Dons Christensen fra Ribe. Biskoppen havde på en rejse til USA set og hørt om, hvordan man der samlede både kirke, menighedslokaler og børneinstitutioner i et fælleshus. Resultatet af dette møde blev, at Ole Kirk's Fond tilbød at finansiere en arkitektkonkurrence til et kommende Billund Center. Centret skulle huse en børnehave, et fritidshjem, et bibliotek, en foredragssal med scene, en kirkesal med menighedslokaler samt et cafeteria. Vinderprojektet blev vundet af arkitekterne Boest m.fl., København, og overrakt Grene Sogneråd, der fik til opgave at realisere projektet. Sognerådet besluttede sig for, at det skulle gennemføres i flere etaper, hvor opførelsen af en børnehave var første del. Der opstod imidlertid uenighed mellem Sognerådet og arkitekterne omkring honoreringen, så sagen trak ud. I efteråret 1969 blev familien Kirk Christiansen ramt af en stor sorg, da Hanne Kirk Christiansen, datter af Godtfred og Edith Kirk Christiansen, døde i en tragisk bilulykke. Det fik Godtfred Kirk til kort tid efter at henvende sig til Sognerådet, hvor han udtrykte familiens ønske om at mindes Hanne Kirk ved at lade Ole Kirk's Fond og familien opføre Billund Centret med alle de faciliteter, som det oprindelige vinderprojekt indeholdt. Den 6. November 1969 vedtog et enigt sogneråd at modtage den generøse gave, og palmesøndag d. 15. april 1973 blev Billund Centret overdraget til Billund kommunes borgere. Siden har Ole Kirk's Fond ydet yderligere støtte til udbygning af Centret, så det i dag også rummer lokalhistorisk arkiv for Grene sogn samt musik- og kulturskolen. På mange måder har byens sjæl til huse her.

Selv om Billund Centret står som den store gave fra Ole Kirk's Fond, så har Fonden også ydet støtte til friluftsbadet, den senere svømmehal, restaurering af Billunds oprindelige skolebygning, en idrætshal og flere af byens kunstværker. I en tid hvor kultur- og fritidsområdet kun i begrænset omfang blev anset som et kommunalt anliggende, har Ole Kirk's Fond derfor spillet en stor rolle i byen og på flere måder bidraget til at skabe gode og inspirerende rammer for borgerne i Billund.

Se billeder

 

Billund - the leading village

The term "leisure" meant nothing until the terms "working hours" and "paid work" were introduced. A gradual reduction in the number of normal working hours throughout the 20th century has meant that we have increasingly more leisure time. Today, leisure is a natural and decisive part of our everyday lives and Billund therefore provides its citizens with a varied and attractive selection of leisure activities. Leisure is in fact a significant factor in the urban development that has taken place in the town. The concept is however not new. As early as in 1959 the LEGO management was conscious of a need to offer an attractive package of cultural and leisure activities in order to attract settlers to the town.

At the end of August 1959 Grene Sogneråd (Grene Parish Council) was invited to attend a meeting at the LEGO company under the heading "Thoughts about the future". Billund was developing at a great pace and the management predicted that the population of the town would increase. At the same time it was evident that a shorter working week and more leisure time would increase the demand for pleasant surroundings and leisure activities. The response to these new demands was a development plan which was to be realised gradually in line with increasing demand and to the extent that development was a practical proposition. The vision was to attract and retain citizens by providing a good selection of leisure activities and the parties wanted Billund to earn a reputation as the leading village, preferring the accolade Hedens Oase, the Oasis of the Heathlands. The idea behind this was that new facilities would inspire "talented people – valuable members of society who are prepared to take the initiative and create the future".

And this was a goal that the LEGO Group was more than willing to help achieve. The LEGO owners offered therefore to donate a plot of land and funding to build a park in the town centre. When the park was completed in 1962, Billund had an open-air theatre, a small lake, a playground and a toboggan run. The town's first public leisure facility was now a reality.

Since that time, the LEGO Group's active participation in the cultural and leisure activities in the local area has been channelled mainly via Ole Kirk's Foundation. The Foundation was set up on 6 May 1964 at a general meeting of LEGO System A/S in memory of the LEGO founder, Ole Kirk Kristiansen. The purpose of the Foundation was and still is "to support a variety of charitable purposes, primarily in the interest of Grene Municipality and LEGO Group employees".

The Foundation was very soon put to good use. Throughout the 1960s there were efforts on several fronts to establish an open-air swimming pool, an after-school club and a daycare institution. Municipal funding was limited and co-funding of an open-air swimming pool and after-school club was deemed impossible but in 1966, based on recommendations of the Børne- og Ungdomsværnet (Danish Child and Youth Protection Agency), it was decided to build a daycare institution for 40 children. Many years were to pass before the plan was realised.

In January 1967 Godtfred Kirk Christiansen called a meeting in Systemhuset (System House), where matters of general interest to the parish were discussed, including the building of a new church in the town. Bishop Dons Christensen from Ribe attended the meeting. On a trip to the US, the bishop had heard and seen how church, parish meeting rooms and childcare institutions were collected in a single building. As a result of this meeting, Ole Kirk's Foundation offered to fund an architectural competition to design a future Billund Centre. The centre would house a daycare institution, after-school club, library, lecture hall/theatre, church with parish meeting rooms, and a cafeteria. The winning project was designed by Copenhagen architects Boest and handed over to Grene Parish Council which was assigned to realise the project. The parish council decided to build the centre in several phases. Construction of the daycare centre was prioritised. However, the project was delayed by a dispute over remuneration between the parish council and the architects. In Autumn 1969 the Kirk Christiansen family was hit by tragedy, when Hanne Kirk Christiansen, daughter of Godtfred and Edith Kirk Christiansen, was killed in a road traffic accident. A short time later, Godtfred Kirk approached the parish council and on behalf of the family expressed a wish to raise a memorial to Hanne Kirk and to allow Ole Kirk's Foundation and the family to build Billund Centre including all the facilities contained in the original winning project. On 6 November 1969 a unanimous parish council passed a resolution to accept this generous gift and on Palm Sunday, 15 April 1973, Billund Centre was handed over to the citizens of Billund Municipality. Since that time, Ole Kirk's Foundation has provided further support for an extension to the Centre and today it contains not only the local historical archives for Grene Parish but also a music and cultural school. In many ways, Billund Centre is home to the soul of the town.

Even though Billund Centre is the most generous gift provided by Ole Kirk's Foundation, the Foundation has also supported the open-air swimming pool, subsequently the indoor swimming pool, restoration of the original Billund school building, a sports hall and several works of art in the town. In an era when cultural and leisure activities were not widely considered a municipal responsibility, Ole Kirk's Foundation played an important role in the town and contributed in several different ways to the creation of good and inspiring surroundings for the people of Billund.

View images

 

Billund - das vorbildliche Dorf

Der Begriff Freizeit kam erst mit der Arbeitszeit und der Einführung der Lohnarbeit auf. Mit der Herabsetzung der Arbeitszeit während des 20. Jahrhunderts ging immer mehr Freizeit einher. Heute ist Freizeit ein natürlicher und ganz entscheidender Bestandteil unseres Alltags. In Billund hat man deshalb ein abwechslungsreiches und attraktives Freizeitangebot für die Bürger geschaffen. Freizeit ist ein wesentlicher Faktor in der Stadtentwicklung. Dieser Gedanke ist inzwischen nichts Neues mehr. Bereits 1959 war sich die Führung von LEGO der Notwendigkeit eines ansprechenden Kultur- und Freizeitlebens bewusst, um neue Bürger anzuziehen.

Ende August 1959 wurde der damalige Gemeinderat von Grene in das LEGO Unternehmen eingeladen. Die Veranstaltung stand unter dem Titel „Gedanken über die Zukunft". Billund erlebte eine rasante Entwicklung und die Führung sah ein stärkeres Bevölkerungswachstum voraus. Gleichzeitig war klar, dass die verringerte Arbeitszeit und dadurch zunehmende Freizeit neue Anforderungen an Umgebung und Freizeitangebot stellen würde. Die Antwort auf diese neuen Bedürfnisse war ein Entwicklungsplan, der einhergehend mit dem steigenden Bedarf und den praktisch bestehenden Möglichkeiten nach und nach umgesetzt wurde. Eine Vision, mit der Bürger durch ein gutes Angebot an Freizeitaktivitäten angezogen und gehalten werden sollten. Aus Billund sollte „das beispielgebende Dorf" werden, man sprach dabei gerne von der „Oase in der Heide". Dahinter stand der Gedanke, „kompetente Menschen – wertvolle Mitbürger, die sich engagieren und die Zukunft mitgestalten möchten", anzusprechen.

Die LEGO Gruppe war gerne bereit, an der Lösung dieser Aufgabe mitzuwirken. Die Eigentümer von LEGO machten deshalb das Angebot, der Kommune ein Grundstück und Kapital für die Errichtung eines Stadtparks zu überlassen. Mit Fertigstellung des Stadtparks 1962, verfügte Billund über eine Freiluftbühne, einen kleinen See, einen Spielplatz und einen Rodelhügel für die Kinder. Die erste öffentliche Freizeitanlage der Stadt war Realität.

Die aktive Mitwirkung der LEGO Gruppe am Kultur- und Freizeitleben der Region lief danach vor allem über die Ole Kirk Stiftung. Die Stiftung wurde am 6. Mai 1964 in Verbindung mit der Generalversammlung von LEGO System A/S zum Gedenken an den Gründer von LEGO, Ole Kirk Kristiansen, eingerichtet. Zweck der Stiftung war und ist „die Unterstützung verschiedener Ziele, die vorzugsweise dem Nutzen der Kommune Grene und den Mitarbeitern der LEGO Gesellschaften dienen".

Als in den 1960er Jahren gleich an mehreren Fronten an der Errichtung eines Freibads, eines Freizeitheims und eines Kinderhorts gearbeitet wurde, stellte sich der Bedarf an der Stiftung schnell ein. Die Mittel der Kommune waren begrenzt und man war nicht in der Lage sich finanziell am Freibad und Kinderhort zu beteiligen. 1966 entschloss man sich aber dazu, der Empfehlung des Jugendamts nachzukommen und einen Kindergarten für 40 Kinder zu errichten. Es sollten allerdings noch einige Jahre vergehen, bis es tatsächlich so weit war.

Im Januar 1967 lud Godtfred Kirk Christiansen zu einer Sitzung im Systemhuset, bei der die gemeinsamen Interessen in der Gemeinde auf der Tagesordnung standen. Unter anderem auch die künftige Kirche von Billund. Der Bischof Dons Christensen aus Ribe war deshalb anwesend. Er hatte auf einer Reise in den USA gesehen und gehört, wie man sowohl Kirche, Gemeinderäume und Kinderinstitutionen in einem gemeinsamen Gebäude unterbringen kann. Das Ergebnis dieses Treffens war, dass die Ole Kirk Stiftung die Finanzierung eines Architekturwettbewerbs für ein künftiges Billund Center anbot. Das Center sollte einen Kindergarten, ein Kinderhort, eine Bibliothek, einen Veranstaltungssaal mit Bühne, einen Kirchenraum sowie Pfarrgemeinderäume und eine Cafeteria beherbergen. Das Siegerprojekt stammte von den Architekten Boest u. a., Kopenhagen. Es wurde dem Gemeinderat von Grene überreicht, der für die Umsetzung des Projekts zuständig war. Der Gemeinderat beschloss, das Projekt in mehreren Etappen durchzuführen, wobei die Errichtung des Kindergartens als erstes an der Reihe war. Unterdessen kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Gemeinderat und den Architekten bezüglich des Honorars, weshalb sich die Sache in die Länge zog. Im Herbst 1969 wurde die Familie Kirk Christiansen von einem schweren Verlust getroffen; Hanne Kirk Christiansen, die Tochter von Godtfred und Edith Kirk Christiansen, verunglückte bei einem tragischen Verkehrsunfall tödlich. Kurz darauf trat Godtfred Kirk Christiansen mit dem Wunsch der Familie an den Gemeinderat heran, zum Gedenken an Hanne Kirk Christiansen die Errichtung des Billund Centers mit all den im ursprünglichen Siegerprojekt vorgesehenen Einrichtungen der Ole Kirk Stiftung zu übertragen. Am 6. November 1969 nahm der Gemeinderat das großzügige Angebot einstimmig an und am Palmsonntag, den 16. April 1973 wurde das Billund Center den Bürgern der Kommune Billund übergeben. Die Ole Kirk Stiftung hat seither das Center und dessen Erweiterung weiterhin unterstützt. Heute enthält es auch ein örtliches Geschichtsarchiv für die Gemeinde Grene sowie eine Musik- und Kulturschule. Die Seele der Stadt hat hier in vielerlei Hinsicht ein Zuhause gefunden.

Das Billund Center gilt als das große Geschenk der Ole Kirk Stiftung, daneben unterstützte die Stiftung aber auch das Freibad, das Hallenbad, die Restaurierung der alten Schule von Billund, den Bau einer Sporthalle und den Ankauf mehrerer Kunstwerke durch die Stadt. In Zeiten, in der Kultur- und Freizeit nur sehr eingeschränkt als kommunales Anliegen angesehen wurden, spielte die Ole Kirk Stiftung deshalb eine große Rolle für die Stadt und leistete auf vielfältige Weise einen Beitrag dazu, für die Bürger von Billund gute und anregende Rahmenbedingungen zu schaffen.

Bilder