Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund – et samfund i forandring

     

 

Billund var endnu præget af landbrugssamfundet, da LEGO grundlæggeren; Ole Kirk Kristiansen i 1916 købte "Billund Maskinsnedkeri og Tømrerforretning". I de følgende årtier tog industrialiseringen fart i Billund. For Ole Kirks vedkommende skulle der en landbrugskrise til, før han blev tvunget til at ændre erhvervsbane. Landsforeningen Dansk Arbejde, der blev oprettet i 1908, havde til formål at fremme dansk vareproduktion og afsætning af danske varer i ind- og udland. Foreningen opfordrede Ole Kirk til at begynde en produktion af trælegetøj. "Billund Maskinsnedkeri og Tømrerforretning" blev dermed en legetøjsvirksomhed i 1932 og havde efter en lidt svær begyndelse snart gang i både masse- og egentlig serieproduktion. I 1934 fandt Ole Kirk selv på virksomhedens nye navn LEGO ved at sammensætte ordene LEg GOdt. LEGO virksomhedens legetøj var i begyndelsen et spejl af det omgivende landbrugssamfund. Der blev bl.a. fremstillet udskårne dyr i træ, med en træand som den største succes.

Med plastikkens introduktion i 1940'rne ændrede industrialiseringen hos LEGO virksomheden karakter. Endnu var hovedproduktionen indenfor træ, men plastikken var fremtidens materiale og mulighederne syntes uanede.
Omlægningen af virksomheden og introduktionen af LEGO System i 1955 samt patenteringen af LEGO klodsen i 1958 indvarslede således en ny tid.

Byudviklingen i 1960'rne og 1970'rne trak nye virksomheder til byen. Heriblandt "H. F. Slagterimaskiner", "H. Frederiksen Kleinsmedie og Maskinfabrik", "Midtjysk Papindustri A/S" samt flere mindre plastvirksomheder. Og følgeerhverv opstod i kølvandet på både LEGO Koncernen og den nye lufthavn, som for eksempel taxaflyvning og salg og reparation af radioudstyr. Derudover var Travbanen også et aktiv for byen.

Samtidig med at automatiseringen af LEGO produktionen voksede støt, var emballagedelen og pakkeriet en manuel proces. En stor del af arbejdsstyrken var derfor ufaglærte kvinder og endnu i 1980 var knap 60% af LEGO medarbejderne kvinder. En betydelig andel af disse kvinder kom fra Grindsted kommune. De udgjorde alene ¼ af samtlige pendlere til byen.

Efter kommunalreformen i 1970 og decentralisering af den offentlige administration til kommunerne fik Billund Kommune flere opgaver og trak derved nye erhvervsgrupper indenfor offentlige administration og liberale erhverv til byen. I den forbindelse blev en ny administrationsbygning højaktuel, da der ikke længere var nok plads i kælderen på byens daværende alderdomshjem, hvor man hidtil havde holdt til. I 1971 købte kommunen derfor LEGO Systemhuset og flyttede ind i 1972. Her var den kommunale administration frem til 1981, hvor det blev solgt tilbage til LEGO Koncernen, og administrationen flyttede til det nyopførte rådhuscenter i midtbyen i slutningen af året.

I dag er Billund ikke længere det industrisamfund det var. Byen og LEGO Koncernen har bevæget sig ind i en tid, hvor serviceydelser er kerneopgaver. Nutidens nøgleord er innovation, viden og læring, hvilket kvalitetsbevidste medarbejderne, har formidlet i de LEGO produkter, som en hel verden har købt i 80 år. Ole Kirks motto: "Det bedste er ikke for godt" har været en ledestjerne for såvel virksomhed, som medarbejdere.

Kommunen er blevet en storkommune efter kommunesammenlægningen i 2007 og den kommunale administration flyttede til Grindsted i 2012. Sammenhængskraften mellem by og kommune udfordres i disse år samtidig med, at turismen spiller en central rolle for hele kommunen. Med mere end 1 million turister, der besøger kommunen årligt er Børnenes Hovedstad en af de visioner, som forhåbentlig kan bringe Billund Kommune ind på en førerposition i det 21. århundredes sameksistens mellem et industri- og et videns- og læringssamfund.

Se billeder

 

Billund – a society that is changing

When the LEGO founder, Ole Kirk Kristiansen, bought the Billund Timber Machinist and Carpentry business in 1916, the town was a typically rural society. In subsequent decades, industrialisation gained a strong grip on Billund. As for Ole Kirk, it was an agricultural crisis that forced him to switch profession. An organisation founded in 1908, Landsforeningen Dansk Arbejde (Danish Enterprise Association) promoted manufacturing in Denmark and the sale of Danish products both nationally and internationally. The organisation encouraged Ole Kirk to begin producing wooden toys. Billund Timber Machinist and Carpentry business became a toy-making company in 1932. In the wake of a slightly difficult start the company started mass and serial production. In 1934, Ole Kirk himself devised the company's new name, LEGO, by combining two Danish words LEg GOdt (meaning "play well") . In the early years, the toys produced by the LEGO company reflected local agricultural society. They produced wooden animals, and their best-seller was a duck.

With the introduction of plastics in the 1940s, the nature of the industrialisation of the LEGO company changed. Primary production remained wood for a time but plastic was the material of the future and the opportunities seemed endless.
Reconstruction of the company and the introduction of LEGO System in 1955, as well as the patenting of the LEGO brick in 1958 signalled the start of a new era.

Developments in the town in the 1960s and 1970s attracted more companies to the town. These included H. F. Slagterimaskiner (slaughterhouse machinery), H. Frederiksen Kleinsmedie og Maskinfabrik (boilermaker and machinery manufacturer), Midtjysk Papindustri A/S (cardboard) and several small plastics companies. In the wake of the LEGO Group and the new airport, satellite businesses appeared, including air taxi services, and sales and repairs to radio equipment. The trotting track was another asset to the town.

While automation of LEGO production gathered momentum, packaging and packing remained manual processes. The majority of the workforce therefore comprised unskilled women. Even in 1980, just under 60% of LEGO employees were women. A significant proportion of these women hailed from Grindsted Municipality and they accounted for one quarter of commuters to the town.

Following municipal reforms in 1970, Billund Municipality was given more responsibilities and attracted new kinds of businesses to the town which were associated with public administration and the liberal professions. New administrative facilities were urgently required as there was no longer enough space in the basement of the town's old people's home, from which municipal business had been conducted until then. In 1971 the municipality acquired LEGO Systemhuset (LEGO System House) and moved in in 1972. The municipal administration remained there until 1981, when Systemhuset was sold back to the LEGO Group and the municipal administration moved into a new town hall centre in the town centre at the end of the year.

Today, Billund is no longer the industrial society it was back then. The town and the LEGO Group have made the transition: Services are now core to the town's continuing success. Today's keywords are innovation, knowledge and learning, which the LEGO Group's quality-conscious employees have delivered via the LEGO products bought across the world for the last 80 years. Ole Kirk's motto: "Even the best is not good enough" has become a guiding star for company and employees alike.

Billund Municipality became much larger in the municipal reforms in 2007 and the municipal administration moved to Grindsted in 2012. The cohesion between town and municipality has been under pressure in recent years, while tourism continues to play a key role across the municipality. With more than one million tourists visiting the municipality each year, Capital of Children is one of the visions that hopefully will drive Billund Municipality ahead of the field in the 21st century interaction between the industrial community on the one hand and the knowledge and learning-based community on the other.

View images

 

Billund – eine Gesellschaft im Umbruch

Billund war noch eine von der Landwirtschaft geprägte Gesellschaft, als der Gründer von LEGO, Ole Kirk Kristiansen, 1916 die Maschinentischlerei und Zimmerei „Billund Maskinsnedkeri og Tømrerforretning" kaufte. In den darauf folgenden Jahrzehnten hielt die Industrialisierung Einzug in Billund. Im Falle von Ole Kirk bedurfte es einer Landwirtschaftskrise, die ihn dazu zwang, eine andere Erwerbslaufbahn einzuschlagen. Der 1908 gegründete dänische Wirtschaftsförderverband (Landsforeningen Dansk Arbejde) verfolgte das Ziel, die dänische Warenproduktion und den Absatz dänischer Waren im In- und Ausland zu fördern. Der Verband forderte Ole Kirk Kristiansen auf, die Produktion von Holzspielzeug aufzunehmen. Aus der Maschinentischlerei und Zimmerei wurde 1932 also ein Spielzeughersteller, der nach einigen Anlaufschwierigkeiten bald die Massen- und Serienproduktion aufnahm. 1934 erfand Ole Kirk selbst den neuen Namen LEGO, indem er die Anfangsbuchstaben der beiden dänischen Wörter für „Spiel gut" (LEg GOdt) zusammensetzte. Das Spielzeug des LEGO Unternehmens spiegelte zu Beginn die bäuerliche Gesellschaft wider. Unter anderem wurden aus Holz geschnittene Tiere hergestellt. Der große Renner war eine Holzente.

Die Einführung von Kunststoff in den 1940er Jahren veränderte den Charakter der Industrialisierung im LEGO Unternehmen. Noch bestand die Hauptproduktion aus Holz, doch Kunststoff war das Material der Zukunft und barg noch ungeahnte Möglichkeiten.
Die Umstrukturierung des Unternehmens und die Einführung von LEGO System 1955 sowie die Patentierung des LEGO Steins 1958 läuteten eine neue Epoche ein.

Die Stadtentwicklung in den 1960er und 1970er Jahren zog neue Unternehmen an. Etwa den Schlachtanlagenhersteller „H. F. Slagterimaskiner", den Maschinenhersteller „H. Frederiksen Kleinsmedie og Maskinfabrik", den Papierproduzenten „Midtjysk Papindustri A/S" sowie viele kleinere Kunststoffunternehmen. Im Kielwasser der LEGO Gruppe und des neuen Flughafens entstanden neue Gewerbebetriebe wie ein Air-Taxi-Unternehmen und ein Laden und eine Werkstatt für Funkausrüstung. Darüber hinaus war die Trabrennbahn für die Stadt sehr wertvoll.

Während in der Produktion von LEGO die Automatisierung stetig zunahm, war Verpackung und Packerei von manuellen Prozessen geprägt. Ein Großteil der Arbeitskräfte waren deshalb ungelernte Frauen; noch 1980 waren fast 60 % aller Beschäftigten bei LEGO Frauen. Ein beträchtlicher Anteil der Frauen stammte aus der Nachbarkommune Grindsted. Sie machten alleine ¼ aller Einpendler aus.

Nach der Kommunalreform 1970 und der Dezentralisierung der öffentlichen Verwaltung erhielt die Kommune Billund mehr Aufgaben übertragen und zog neue Beschäftigte im Bereich der öffentlichen Verwaltung sowie private Gewerbebetriebe an. Ein neues Verwaltungsgebäude wurde damit zum brennenden Thema, denn der Keller des damaligen Altersheims, in dem man bis dahin untergebracht war, platzte aus allen Nähten 1971 kaufte die Kommune deshalb das LEGO Systemhuset und zog 1972 dort ein. Dort war die kommunale Verwaltung bis 1981 untergebracht, bis es wieder an die LEGO Gruppe verkauft wurde und die Verwaltung mit Jahresende ins neu errichtete Rathauscenter im Stadtzentrum übersiedelte.

Heute ist Billund nicht mehr die Industriegesellschaft, die es einmal war. Stadt und LEGO Gruppe sind in einer Zeit angekommen, in der die Kernaufgaben im Dienstleistungssektor liegen. Die Schlüsselwörter der Gegenwart lauten Innovation, Wissen und Lernen; Dinge die von qualitätsbewussten Mitarbeitern in die LEGO Produkte gelegt wurden, die seit über 80 Jahren auf der ganzen Welt gekauft werden. Ole Kirks Motto: „Das Beste ist gerade gut genug", diente dem Unternehmen wie seinen Mitarbeitern als Leitstern.

Die Kommune wurde nach der Kommunenzusammenlegung 2007 zu einer Großkommune und die kommunale Verwaltung wurde 2012 nach Grindsted verlegt. Der Zusammenhalt zwischen Stadt und Kommune wird in diesen Jahren, in denen der Tourismus für die gesamte Kommune eine zentrale Rolle spielt, auf die Probe gestellt. Über 1 Million Touristen besuchen die Kommune jährlich, die Vision der Hauptstadt der Kinder versetzt die Billund hoffentlich in die Lage, eine Führungsrolle im Zusammenspiel der Industrie-, Wissens- und Lerngesellschaft des 21. Jahrhunderts einzunehmen.

Bilder