Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund – fra hede til by

     

 

Ved udskiftningen i 1780'rne bestod Billund af 8 gårde, men efterhånden som hedeopdyrkningen tog til, kom der flere huse til. Allerede før år 1900 havde byen en kro, et mejeri, en skole og en brugsforening, og da Ole Kirk Kristiansen i 1916 købte "Billund Maskinsnedkeri og Tømrerforretning" for at bosætte sig i Billund, var der også kommet smed og missionshus til byen. I alt bestod landsbyen af omkring 80 indbyggere på dette tidspunkt.

Oprindelig var Billund en del af Grindsted-Grene sogn, men i 1921 blev Grene et selvstændigt sogn. Ole Kirk, som var udlært tømrer og snedker, arbejdede i disse år for landmændene i omegnen og var også med til at opføre flere huse i byen. Heriblandt nyopførelsen af byens mejeri, som stod færdig i 1925. Resterne af mejeriets skorsten står i dag bevaret i midtbyen som en skulpturel erindring over byens fællesskab og dens tilknytning til LEGO Koncernens grundlægger.

Efterhånden som LEGO virksomheden voksede, steg behovet for boliger også i Billund. Ole Kirk købte derfor allerede i slutningen af 1940'rne et jordstykke og anlagde en vej, der siden blev opkaldt efter ham. En lille gruppe af byens borgere fandt sammen i 1951 og Billund Boligforening blev derpå stiftet 22. januar 1952 med det formål at bygge og udleje boliger i Billund. Bestyrelsen, hvor også Godtfred Kirk Cristiansen var repræsenteret, indledte et samarbejde med arkitekt H. C. Møller i Grindsted og efter mange drøftelser var det første projekt klart: De 9 huse på Ole Kirks vej og Tværvej. De blev opført for 44.000 kr. stykket og prisen for hver grund var 1000 kr. Huslejen blev sat til 110 kr. om måneden, da indflytningen fandt sted i april 1953. Hermed var Billund Boligforenings første lejeboliger en realitet.

I årene der fulgte var både Billund Boligforening og LEGO Koncernen to aktive aktører i kommunens bestræbelser på at løse den stærkt voksende boligefterspørgsel i byen. Den kraftige vækst i LEGO virksomheden i løbet af 1950'rne gjorde det bl.a. vanskeligt at skaffe kvalificeret og faglært arbejdskraft indenfor det tekniske og kommercielle område. Derfor var byens boligpolitik afgørende for at understøtte bestræbelserne på at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. I slutningen af 1950'rne tog LEGO ledelsen derfor initiativ til opførelse af to serier typehuse – de såkaldte F- og K-huse, som skulle sælges til LEGO medarbejderne. Husene blev bygget, hvor Systemvej, Bogfinkevej, Fasanvej og Solsortevej ligger i dag. Systemvej fik i øvrigt sit nye navn i 1959 – kun 4 år efter introduktionen af LEGO systemet.

Udviklingen fra især midten af 1950'rne medførte, at sognerådet indså nødvendigheden i at få udarbejdet en dispositionsplan for Grene kommune allerede inden kommunen var forpligtet til at udarbejde en sådan byplan. Dette arbejde blev påbegyndt i 1961 og varede 4 år, og resultatet forelå i oktober 1965 med en dispositionsplan for Billund by og Grene kommune. Formålet med planen var at skabe bedre vækstbetingelser og fastere retningslinjer for den efterfølgende udvikling. LEGO Koncernens fortsatte voldsomme vækst medførte en stor udvikling, både i antallet af LEGO medarbejdere og borgere i Billund. Fra at huse 850 indbyggere omkring 1960 steg antallet af Billunds borgere i løbet af 20 år til hele 4.000 omkring 1980.

Derfor blev der bygget intensivt, både privat og offentligt. Kommunen opkøbte i løbet af 1960'rne og 1970'rne 7 af de gamle 8 gårde, som Billund oprindelig bestod af, til bymæssig bebyggelse. Flere og nye byplaner er siden kommet til og Billund Boligforening råder i dag over 864 boliger i kommunen, hvoraf de 79 boliger ligger i Vorbasse. Fortællingen om boligbyggeri til LEGO medarbejdere strækker sig således fra 1953 på Ole Kirks vej til bæredygtige boliger på Lindevej anno 2012.

Se billeder

 

Billund – from heathland to town

In the 1780s, which was a period of sweeping agricultural reforms, Billund comprised eight farms. However, as more of the heathland was cultivated, the population grew. Even before 1900, the town had an inn, dairy, school and cooperative society, and by 1916 when Ole Kirk Kristiansen bought Billund Timber Machinist and Carpentry business in order to settle in Billund, the town also had a smithy and a missionary church. At that time, village inhabitants numbered 80.

Billund was originally part of the Parish of Grindsted-Grene but in 1921 Grene became an independent parish. At this time Ole Kirk, who was a trained carpenter and cabinetmaker, worked for the farmers in the area and also helped to build several buildings in the town, including the new dairy which was completed in 1925. The remains of the dairy's chimney still stand in the town centre as a sculptural reminder of Billund's architectural history and its close connections with the founder of the LEGO Group.

As the LEGO company grew, so too did the need for accommodation in Billund. At the end of the 1940s Ole Kirk bought a plot of land and built a road which has since been named after him. A small group of citizens met in 1951 and on 22 January 1952 they founded Billund Boligforening (Billund Housing Association) for the purpose of building and renting accommodation in Billund. The Board, on which Godtfred Kirk Christiansen also served, entered into partnership with architect H.C. Møller of Grindsted and after many hours of discussion, the first project was complete: Nine homes on Ole Kirks Vej and Tværvej. They were built at a price of DKK 44,000 each. Each plot cost DKK 1,000. The rent was fixed at DKK 110 a month. The first tenants moved in April 1953, and Billund Boligforening's first rented housing was a reality.

In subsequent years Billund Boligforening and the LEGO Group were both active players in the municipality's efforts to meet a rapidly growing demand for housing in the town. The rapid growth of the LEGO Group throughout the 1950s meant that it became difficult to attract a qualified and professional workforce in the technical and commercial fields. The town's housing policies were therefore crucial to underpin efforts to attract the necessary employees. At the end of the 1950s the LEGO management took the initiative to build two series of standard houses, so-called F and K houses, which were sold to LEGO employees. The houses were built on the site where Systemvej, Bogfinkevej, Fasanvej and Solsortevej are located today. Incidentally, Systemvej was given its new name in 1959 – only four years after the introduction of the LEGO System.

Developments from the mid-1950s in particular meant that the parish council came to recognise that it had to draw up an outline town plan for Grene Municipality even before it became obligatory to do so. Work began in 1961 and took four years. The result was ready in October 1965: an outline town plan for Billund and for Grene Municipality. The objective of the plan was to create better conditions for growth and more stringent guidelines for subsequent development. The continuing exponential growth of the LEGO Group brought about major developments in the numbers of both LEGO employees and citizens in Billund. Around 1960 Billund had a population of 850. Just 20 years later in 1980, the number of people living in Billund had increased to 4,000.

So both private and public developers were building intensively. During the 1960s and 1970s the Municipality acquired for urban development purposes seven of the eight farms of which Billund originally comprised. More and new town plans were made and today Billund Boligforening has more than 864 homes in the municipality of which 79 are located in Vorbasse. The history of housing for LEGO employees stretches therefore from the construction of Ole Kirks Vej in 1953 to the sustainable housing on Lindevej built in 2012.

View images

 

Billund – von der Heide zur Stadt

Zur Zeit der dänischen Bodenreform in den 1780er Jahren bestand Billund aus acht Bauernhöfen, doch mit der Voranschreitenden Fruchtbarmachung der Heide entstanden neue Häuser. Bereits 1900 hatte das Dorf ein Gasthaus, eine Molkerei, eine Schule und eine Genossenschaft. Als Ole Kirk Kristiansen sich 1916 in Billund niederließ und die Maschinentischlerei und Zimmerei „Billund Maskinsnedkeri og Tømrerforretning" erwarb, befand ich im Dorf auch bereits ein Schmied und ein Missionshaus. Insgesamt zählte das Dorf damals rund 80 Bewohner.

Ursprünglich war Billund Teil der Gemeinde Grindsted-Grene, doch 1921 wurde Grene eine eigenständige Gemeinde. Ole Kirk Kristiansen, der gelernter Zimmerer und Tischler was, arbeitete in diesen Jahren für die Bauern aus der Gegend und war auch am Bau mehrerer Häuser des Orts beteiligt. Unter anderem beim Neubau der Ortsmolkerei, die 1925 fertiggestellt wurde. Die Reste vom Schornstein der Molkerei im Stadtzentrum sind bis heute erhalten und erinnern an die Dorfgemeinschaft und ihre Beziehung zum Gründer der LEGO Gruppe.

Mit dem Wachstum des LEGO Unternehmens wuchs in Billund auch der Wohnungsbedarf. Ole Kirk Kristiansen kaufte deshalb Ende der 1940er Jahre ein Grundstück und legte die später nach ihm benannte Straße an. 1951 tat sich eine kleine Gruppe Bürger des Orts zusammen und gründete am 22. Januar 1952 die Wohnungsbaugenossenschaft Billund Boligforening mit der Absicht in Billund Mietwohnungen zu schaffen. Der Aufsichtsrat, in dem auch Godtfred Kirk Christiansen vertreten war, nahm die Zusammenarbeit mit dem Architekten H. C. Møller in Grindsted auf und nach zahlreichen Entwürfen nahm das Projekt Gestalt an: neun Häuser in den Straßen Ole Kirks Vej und Tværvej. Die Baukosten pro Haus betrugen DKK 44.000 und der Grundstückpreis lag bei DKK 1.000. Als die Häuser im April 1953 zum Einzug bereit standen, betrug die monatliche Miete DKK 110. Die ersten Mietwohnungen der Wohnungsbaugenossenschaft Billund waren Realität.

In Folgejahren spielten sowohl die Wohnungsbaugenossenschaft Billund als auch die LEGO Gruppe eine aktive Rolle bei den Bemühungen der Kommune, die stark wachsende Nachfrage an Wohnraum zu befriedigen. Durch das rasante Wachstum des LEGO Unternehmens in den 1950er Jahren wurde es schwierig, ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte im Bereich Technik und Wirtschaft zu finden. Deshalb war die Wohnbaupolitik des Ortes ganz entscheidend für die Bemühungen, die benötigten Arbeitskräfte anzuziehen. Ende der 1950er Jahre ergriff die LEGO Führung die Initiative für die Errichtung von zwei Serien von Typenhäusern - die so genannten F- und K-Häuser, die an LEGO-Mitarbeiter verkauft werden sollten. Die Häuser wurden dort errichtet, wo sich heute die Straßen Systemvej, Bogfinkevej, Fasanvej und Solsortevej befinden. Der Systemvej erhielt seinen Namen übrigens 1959 - nur vier Jahre nach der Einführung von LEGO System.

Die rasante Entwicklung insbesondere seit Mitte der 1950er Jahre ließ den Gemeinderat die Notwendigkeit der Aufstellung eines Flächennutzungsplans für die Kommune Grene erkennen, noch bevor die Kommune zur Aufstellung eines solchen Stadtentwicklungsplans verpflichtet war. Die Arbeit daran wurde 1961 aufgenommen und dauerte vier Jahre. Das Ergebnis war ein Flächennutzungsplan für den Ort Billund und die Kommune Grene, der im Oktober 1965 vorlag. Mit dem Plan wurde das Ziel verfolgt, bessere Wachstumsbedingungen und feste Richtlinien für die kommende Entwicklung zu schaffen. Das weiterhin gewaltige Wachstum der LEGO Gruppe führte bezüglich der Mitarbeiterzahl von LEGO und der Einwohnerzahl von Billund zu einer rasanten Entwicklung. Zählte Billund 1960 noch rund 850 Einwohner, stieg die Zahl innerhalb von 20 Jahren bis 1980 auf rund 4.000.

Intensive private wie öffentliche Bautätigkeiten waren die Folge. Die Kommune erwarb in den 1960er und 1970er Jahren sieben der acht alten Höfe, aus denen Billund ursprünglich bestanden hat, als Baugrund. Mehrere Flächennutzungspläne sind seitdem entstanden, die Wohnungsbaugenossenschaft Billund verfügt inzwischen über 864 Wohnungen in der Kommune, 79 davon liegen in Vorbasse. Die Geschichte des Wohnungsbaus für die Mitarbeiter von LEGO erstreckt sich somit von 1953 in der Straße Ole Kirks Vej bis zu nachhaltigem Wohnbau in der Straße Lindevej anno 2012.

Bilder