Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund - innovation og design mødes

     

 

LEGO Koncernens historie er også en familiefortælling om tre generationer. Ole Kirk Kristiansen, Godtfred Kirk Christiansen og Kjeld Kirk Kristiansen. De personificerer virksomhedens udvikling fra håndværk til masseproduktion over design, hvor LEGO produkterne er udtryk for både innovation, kreativitet og designtænkning. Fælles for de tre generationer og den udvikling, som virksomheden har gennemgået over de sidste 80 år, er, at børns leg, læring og kreativitet altid har været i centrum. Produktet og dets brug har været to sider af samme sag. LEGO virksomheden og dens tre generationer af ejere bærer hermed også en dansk designfortælling i sig. Og der er en klar parallel mellem designfagets historiske udvikling og LEGO produkternes udvikling fra materiel formgivning til i dag også at omfatte formgivning af processer og oplevelser.

Dansk design er vokset ud af en håndværkstradition med høje kvalitetskrav, hvor holdbarhed og nøjsomhed var et produkt af en tid, hvor der ofte var mangel på materialer. Det gode håndværk og kvalitetssansen kunne Ole Kirk også skrive under på. Den fulgte ham gennem hele livet. Som håndværksmester ernærede han sig ved reparationer og ladebyggerier for omegnens landmænd, men også ved større byggerier som Skjoldbjerg Kirke, Almstok Missionshus, mejerierne i Billund og Randbøl samt almindelige beboelseshuse. Dette arbejde førte bl.a. til et samarbejde med arkitekten Jesper Jespersen fra Fredericia, der både tegnede mejeriet i Billund og Ole Kirks eget hus fra 1924. Ole Kirk hentede i den forbindelse inspiration og påvirkning fra bevægelsen "bedre byggeskik". "Landsforeningen for bedre Byggeskik" blev stiftet i 1915 af en række arkitekter, hvis formål var at forbedre den danske bygningskultur. Arkitekterne tegnede enkle huse, der var karakteriseret ved simple materialer og håndværksmæssigt gode løsninger.

Ud af en dansk håndværkertradition voksede imidlertid en række danske designere og designvirksomheder i verdensklasse. Finn Juhl, Kaare Klint, Kay Boysen, Verner Panton, B&O – og LEGO System A/S.
Samme år som håndværkermesteren Ole Kirk endegyldigt videregav arven til næste generation, blev den LEGO klods, som vi kender i dag, skabt. Klodsen, med det berømte koblingsprincip, blev indsendt til patentering 28. januar 1958 for et gebyr på 24 kr. På trods af sin uanselige størrelse blev det præsenteret for kunderne d. 20 marts samme år som: "En teknisk løsning, der er intet mindre end et Columbus-æg". Alligevel skulle der gå 22 år før LEGO produktet fik den danske Industriel Design Pris i 1980. Måske fordi LEGO produktet ikke har været et entydigt produkt, men i lige så høj grad en idé – en ide om, hvordan børn leger godt – med LEGO klodser. Legen og kreativiteten har kunnet udvikle sig med de skiftende generationer af børn – og LEGO ideen har kunnet fortolkes ind i skiftende rammer - afhængig af tid og sted. LEGO produktet har omfattet både materielt og immaterielt design.

Betragter man LEGO virksomheden i dag går masseproduktion og design hånd i hånd – og sådan har det været – næsten - fra begyndelsen. LEGO fortællingen er hermed både en industri- og en designfortælling. I spidsen for virksomheden har stået tre generationer af mænd – Ole Kirk, Godtfred Kirk og Kjeld Kirk, som alle har skabt rum for, at forestillingsevne, kreativitet og entreprenørskab har kunnet udfoldes. Evner, der har været brug for i virksomhedens udvikling af produkternes form, funktion og brug. Fra klodsens koblingsprincip til emballage-design og legeoplevelser. LEGO Koncernens ejere har således skabt en attraktiv arbejdsplads for ingeniører, marketing, kommunikation og designere fra hele verden. Billund er blevet et sted, hvor innovation og kreativitet fødes og trives.

Se billeder

 

Billund - a meeting place for innovation and design

The story of the LEGO Group is also a story of three generations of the same family. Ole Kirk Kristiansen, Godtfred Kirk Christiansen and Kjeld Kirk Kristiansen. The three men personify the company's development from craftsmanship to mass production to design, where the LEGO products express a combination of innovation and creativity with a unique design philosophy. Common to all three generations and the development the company had undergone over the last 80 years is that focus has always been on children's play, learning and creativity. The product and how it is used have always been regarded as two sides of the same coin. The LEGO Group and its three generations of owners also tell a story about the development of Danish design. There are unmistakable parallels between the historical development of design as a profession and LEGO products' development from basic material design to today's comprehensive package of processes and experiences.

Danish design grew from traditional craftsmanship and high-quality requirements, in which durability and moderation were the product of a time in which materials were often scarce. Excellent craftsmanship and a sense for quality were virtues to which Ole Kirk ascribed, and both followed him throughout his life. As a master carpenter, he earned a living doing repair work and building farm buildings for local farmers, but was also involved in the construction of larger buildings, including Skjoldbjerg Church. Almstok Missionary House, the dairies in Billund and Randbøl, and in constructing residential buildings. His work brought him into contact with an architect, Jesper Jespersen from Fredericia who designed the Billund dairy and Ole Kirk's own house in 1924. In this connection, Ole Kirk was inspired and affected by the "better building" movement. Landsforeningen for bedre Byggeskik (The National Movement for Better Building) was founded in 1915 by a group of architects, whose aim was to improve the Danish construction culture. The architects designed simple houses. They used characteristically simple materials and fostered craftsmanship and reliable solutions.

And out of the Danish crafts tradition, a number of world-class Danish designers and design companies were born. Finn Juhl, Kaare Klint, Kay Bojesen, Verner Panton, Bang & Olufsen – and LEGO System A/S.
In the same year that master craftsman Ole Kirk finally passed his life's work on to the next generation, the LEGO brick as we know it today was born. For a fee of DKK 24, the brick with its world-famous connection principle was submitted for patent on 28 January 1958. Despite its modest dimensions, the brick was introduced to customers on 20 March of the same year as: "A technical solution that is nothing short of a Columbus egg". Even so, it was not until 20 years later that the LEGO product received the Danish Industrial Design Award in 1980. This may be explained by the fact that the LEGO product is not unambiguous. It is just as much a product as it is an idea – an idea of how children play well – with LEGO bricks. Play and creativity have developed with changing generations of children – and the LEGO core idea has been interpreted to fit changing contexts – adapted to time and place. The LEGO product has comprised physical and intellectual design.

If you take a look at the LEGO Group today, mass production and design go hand in hand – as indeed they have done (almost) from the start. The LEGO story is therefore both an industrial and a design tale. Three generations of men have led the company – Ole Kirk, Godtfred Kirk and Kjeld Kirk – and all three men gave space for imagination, creativity and business acumen. These are the talents that have been key to successfully developing the shape and function of the company's products. From the LEGO connection principle to packaging design and the LEGO experience. The LEGO Group's owners have created an attractive workplace for engineers, marketing and communications specialists, and designers from all corners of the world. Innovation and creativity are born and thrive in Billund.

View images

 

Billund - Innovation trifft auf Design

Die Geschichte der LEGO Gruppe ist auch eine Familiengeschichte über drei Generationen. Ole Kirk Kristiansen, Godtfred Kirk Christiansen und Kjeld Kirk Kristiansen. Sie personifizieren die Entwicklung des Unternehmens vom Handwerk über Design bis hin zur Massenproduktion, wobei die LEGO Produkte Ausdruck für Innovation, Kreativität und Design Thinking sind. Gemeinsam ist allen drei Generationen und der Entwicklung, die das Unternehmen in den letzten 80 Jahren durchlief, dass dabei stets Spielen, Lernen und Kreativität der Kinder im Zentrum standen und stehen. Das Produkt und seine Verwendung sind zwei Seiten derselben Medaille. Das LEGO Unternehmen und die drei Generationen der Eigentümer erzählen damit auch ein Stück dänischer Designgeschichte. Es besteht eine eindeutige Parallele zwischen der historischen Entwicklung des Faches Design und der Entwicklung der LEGO Produkte von der materiellen Formgebung bis hin zur Gestaltung von Prozessen und Erlebnissen, die heutzutage zum Design gehören.

Dänisches Design ist aus einer Handwerkstradition hervorgegangen, die sehr hohe Anforderungen an die Qualität stellte, wobei die Ansprüche an Haltbarkeit und Genauigkeit einfach ein Produkt einer Zeit waren, in der Material häufig Mangelware war. Solides Handwerk und Sinn für Qualität, dazu bekannte sich auch Ole Kirk. Sie begleiteten ihn durch sein ganzes Leben. Als Handwerksmeister lebte er von Reparaturen und dem Bau von Scheunen für die Bauern der Gegend, aber auch an großen Bauwerken wie der Kirche in Skjoldbjerg, dem Missionshaus in Almstok, den Molkereien in Billund und Randbøl sowie normalen Wohnhäusern war er beteiligt. Diese Arbeit führte u. a. zu einer Zusammenarbeit mit dem Architekten Jesper Jespersen aus Fredericia, der sowohl die Molkerei in Billund als auch das Haus von Ole Kirk aus dem Jahr 1924 entwarf. Dabei ließ sich Ole Kirk von der dänischen Bewegung „bedre byggeskik" anregen und beeinflussen. Der Landesverband für "bedre Byggeskik" wurde 1915 von einer Reihe von Architekten gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die dänische Baukultur zu verbessern. Die Architekten zeichneten einfache Häuser, die sich durch einfache Materialien und solide handwerkliche Lösungen auszeichneten.

Aus der dänischen Handwerkstradition sind eine ganze Reihe dänischer Designer und Designunternehmen von Weltrang hervorgegangen. Finn Juhl, Kaare Klint, Kay Boysen, Verner Panton, B&O, um nur einige zu nennen – und LEGO System A/S.
Im selben Jahr, in dem Ole Kirk sein Erbe endgültig an die nächste Generation übergab, entstand der LEGO Stein, wie wir ihn heute kennen. Der Stein mit dem berühmten Verbindungsprinzip wurde am 28. Januar 1958 für eine Gebühr von DKK 24,- beim Patentamt eingereicht. Trotz seiner unansehnlichen Größe wurde er noch im selben Jahr am 20. März den Kunden vorgestellt. „Eine technische Lösung, nicht weniger als das Ei des Kolumbus." Dennoch sollten 22 Jahre vergehen, bis das LEGO Produkt 1980 mit dem dänischen Preis für industrielles Design ausgezeichnet wurde. Vielleicht lag es daran, dass das LEGO Produkt nicht bloß ein Produkt, sondern ebenso sehr ein Idee repräsentierte - eine Idee, wie Kinder gut spielen - nämlich mit LEGO Steinen. Spielen und Kreativität konnten sich mit den wechselnden Generationen von Kindern weiterentwickeln - die LEGO Idee ließ sich innerhalb wechselnder von Ort und Zeit abhängigen Rahmenbedingungen stets von neuem interpretieren. Das LEGO Produkt enthält sowohl materielles als auch immaterielles Design.

Im LEGO Unternehmen gehen heute Massenproduktion und Design Hand in Hand - und eigentlich war dies beinahe so gut wie von Anfang an so. LEGO, das ist eine Erzählung über Industrie und ebenso über Design. An der Spitze des Unternehmens standen Männer aus drei Generationen - Ole Kirk Kristiansen, Godtfred Kirk CHristiansen und Kjeld Kirk Christiansen, sie alle haben Raum geschaffen, in dem sich Vorstellungskraft, Kreativität und Unternehmertum frei entfalten konnten. Fähigkeiten, die für die Entwicklung der Form, Funktion und Verwendung der Produkte des Unternehmens unabdingbar sind. Vom Verbindungsprinzip des Steins bis zum Verpackungsdesign und Spielerlebnis. Die Eigentümer der LEGO Gruppe schufen damit attraktive Arbeitsplätze für Ingenieure, Mitarbeiter in den Bereichen Marketing und Kommunikation sowie für Designer aus der ganzen Welt. Aus Billund wurde ein Ort, in dem Innovation und Kreativität blühen und gedeihen.

Bilder