Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund - 100 år i bevægelse

     

 

Billund har flyttet sig på talrige måder igennem 100 år. Før 1914 var dag- og postvognen byens eneste offentlige transportmiddel, indtil Vejle-Vandel jernbanen blev forlænget med en banestrækning til Grindsted. En strækning, hvor der blev placeret tre stationer i Grene Sogn: Østerby station mod øst, Billund station og Løvlund station mod vest. Billund fik hermed status som stationsby i 1914, selv om store dele af sognet stadig var dækket af brun hede og den støvede landevej, der slyngede sig gennem byen først blev asfalteret i 1932.

Jernbanen fik siden stor betydning for LEGO virksomheden, der benyttede den til godstransport, indtil banen blev nedlagt i 1957. På det tidspunkt udgjorde eksportandelen allerede en stor del af LEGO fabrikkens produktion, og der opstod behov for hurtige rejseforbindelser til både ind- og udland. Løsningen blev etablering af en privat flyveplads, der blev indviet i 1962 med eget LEGO fly. En to motorers Piper Aztic Cessna 421 flyvemaskine med plads til fem passagerer, og som to af LEGO virksomhedens egne piloter selv havde hentet og fløjet hjem fra USA. Den daværende LEGO direktør Godtfred Kirk Christiansen stillede velvilligt flyvepladsen til fri afbenyttelse for andre virksomheder i området, og flyvepladsen blev hurtigt et hjemsted for regionens flytrafik.

I 1963 førte Vejle Amt samt trekantbyerne Vejle, Kolding og Fredericia flere forhandlinger om etablering af en fælles flyveplads og de fik af LEGO direktøren tilbuddet om at overtage anlægget i Billund. Grene sognekommune fik - i lighed med flere af omegnskommunerne - også tilbud om at tilslutte sig et interessentselskab. Grene gav tilsagn hertil. En beslutning som ikke vakte umiddelbar opbakning hos stiftamtmanden i Ribe, men Grene sogneråd stod fast på beslutningen og kunne tillade sig det, da man havde fået skabt rammerne for en mere uafhængig økonomi, hvor dele af formueopgørelsen var blevet henlagt til en dispositionsfond, der var til fri benyttelse. Det endte dog med, at også Ribe Amtsråd tegnede sig for et anlægsbidrag til lufthavnen, selv om der havde været en del modstand blandt flere af amtsrådets medlemmer, der fandt, at en lufthavn i Billund var placeret for nordlig i amtet. Den 1. november 1964 var den amtskommunale lufthavn en realitet, og trafikminister Kaj Lindberg var med til den festlige åbning af Billund Lufthavn. SAS udførte de daglige ruteflyvninger mellem København og Billund og allerede i det første år begyndte de første charterflyvninger. Lufthaven er siden løbende blevet udbygget. Den første større ombygning var i 1972/73 og i 2002 blev der bygget et helt nyt lufthavnsanlæg og en ny passagerterminal blev taget i brug. I dag er Billund Airport landets næststørste lufthavn med destinationer over hele verden og et passagertal, der er steget fra 4.200 i 1964 til ca. 2,7 millioner i 2011.

Transportveje har været afgørende for at bringe medarbejdere til det voksende antal arbejdspladser i Billund. Udover LEGO Koncernen har vækst i øvrig privat og offentlig virksomhed medført en stor pendlen til og fra byen. Bilismen voksede støt, og kommunale veje blev anlagt i stor stil i løbet af 1980'rne, hvor man samtidig forsøgte at indtænke en bedre og mere sikker trafikafvikling. En af løsningerne, som Arnold Boutrup var ophavsmand til, var en rundkørsel ved Hans Jensens vej. I forbindelse med dette omfattende vejprojekt lykkedes det også Falcks redningskorps at flytte det gamle smukke kastanjetræ, der blev plantet i 1890 på gårdspladsen ved Hans Jensens gård, til midt i rundkørslen. Hver jul bliver træet dekoreret med et net af lyskæder, der oplyser mødet mellem gammel og nyt. Denne rundkørsel er imidlertid ikke den eneste. Bymidten er faktisk omkranset af usædvanlig mange rundkørsler. Billund kommune kan bryste sig af hele 33 rundkørsler.

Se billeder

 

Billund - 100 years on the move

Billund has moved in dozens of ways in the past 100 years. Until the railway came to Billund in 1914, the town's only public transport service was a daily mail carriage. The new railway line had three stations in Grene Parish: Østerby station to the east, Billund station and Løvlund station to the west. Billund became a railway town in 1924, even though much of the parish was still covered with peat-brown heathland. The dusty highway that wove its way through the town was not asphalted until 1932.

The railway was to become very important to the LEGO Group which transported its goods by rail until the line was closed in 1957. By that time, much of the LEGO factory's production was exported and there was a growing need for fast national and international transport connections. The solution was the establishment of a private airfield, which was officially opened in 1962. The LEGO company had its own plane. This was a twin-engined Piper Aztec Cessna 421 aircraft. It could carry five passengers. Two of the LEGO company's own pilots picked it up and flew it home from USA. The LEGO director at that time, Godtfred Kirk Christiansen, willingly placed the airfield at the disposal of other companies in the area and the airfield soon became the centre of the region's air traffic.

In 1963 Vejle Amt (Vejle County) and the so-called triangle towns, Kolding, Vejle and Fredericia, were engaged in negotiations to build an airfield. The LEGO director offered them the chance to acquire the airfield in Billund. Grene Parish and several more of the surrounding municipal authorities were also given the chance to join the stakeholders. Grene said Yes. Their decision did not have the immediate support of the prefect of the diocese in Ribe but Grene Parish stood its ground and was in a position to do so as they had created a basis for a more independent financial situation by reserving some of the parish assets in a special fund, over which the parish was free to dispose. In the end, Ribe Amtsråd (Ribe Regional Council) subscribed itself for a share in funding the airport, despite the fact that several regional counsellors opposed the move as they believed that an airport in Billund was too far to the north of the region. On 1 November 1964 the regionally-owned airport became a reality. Traffic Minister Kaj Lindberg attended the celebratory opening of Billund Airport. SAS flew daily scheduled flights between Copenhagen and Billund and the first charter flights were operated within the first year. The airport has been continually expanded since then. The first major refurbishment was in 1972/1973. In 2002 brand new airport facilities and a new passenger terminal were opened. Today Billund is Denmark's second largest airport with routes to destinations around the world. The annual number of passengers has increased from 4,200 in 1964 to about 2.7 million in 2011.

The transport network has been crucial for the growing numbers of employees working in Billund. In addition to the LEGO Group, growth in other private companies and in public activities has resulted in a steady flow of commuters to and from the town. Road traffic has multiplied and an unprecedented number of public roads were built in the 1980s, during which time better and safer traffic conditions were also considered. One solution, for which Arnold Boutrup was given all the credit, was a roundabout on Hans Jensens Vej. In connection with this major road construction project, Falcks Redningskorps (fire and rescue services) succeeded in transplanting a beautiful old chestnut tree from Hans Jensen's farm to the island in the middle of the roundabout. Every year the tree is decorated with a net of Christmas lights, an enchanting sight symbolising the link between the old and the new. This roundabout is far from the only roundabout in Billund. The town centre is surrounded by an extraordinarily large number of roundabouts. Billund Municipality boasts a grand total of 33 roundabouts!

View images

 

Billund - 100 Jahre in Bewegung

Billund hat sich in den letzten 100 Jahren in vielerlei Hinsicht verändert. Bis die Vejle-Vandel Eisenbahnlinie 1914 nach Grindsted verlängert wurde, war der täglich verkehrende Pferdewagen der Postkutsche das einzige öffentliche Transportmittel. Die neue Bahnstrecke hatte drei Bahnhöfe in der Gemeinde Grene: Den Bahnhof Østerby im östlich von Billund, den Bahnhof Billund und den Bahnof Løvlund im Westen. Billund erhielt 1914 damit den Status einer Landstadt mit Bahnanschluss, obwohl große Teile der Gemeinde noch von brauner Heide bedeckt und sich nur eine staubige Landstraße durch den Ort schlängelte, die erst 1932 asphaltiert wurde.

Die Eisenbahn war bis zur Stilllegung der Bahnstrecke 1957 für das LEGO Unternehmen als Gütertransportmittel von größter Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt stellte der Export bereits einen großen Anteil der Produktion der LEGO Fabrik dar, weshalb der Bedarf an einer schnellen Verkehrsanbindung ins In- und Ausland akut wurde. Die Lösung war die Errichtung eines privaten Flugplatzes, der 1962 mit einem eigenen LEGO Flugzeug eingeweiht wurde. Eine zweimotorige Piper Aztic Cessna 421 mit Platz für fünf Passagiere wurde von zwei Piloten des LEGO Unternehmens selbst aus den USA überstellt. Der damalige Direktor von LEGO, Godtfred Kirk Christiansen, stellte großzügig die Benutzung auch anderen Unternehmen aus der Gegend frei. Schnell wurde der Flugplatz zur Drehscheibe des Flugverkehrs der gesamten Region.

1963 führte das Kreisamt Vejle sowie das Städtedreieck Vejle, Kolding und Fredericia mehrere Verhandlungen über die Errichtung eines gemeinsamen Flughafens. Der Direktor von LEGO bot die Übergabe der Anlage in Billund an. Der Kommune Grene wurde wie auch mehreren Nachbarkommunen angeboten, sich der Interessensgemeinschaft anzuschließen. Grene sagte zu. Ein Beschluss, der beim Landrat in Ribe auf wenig Gegenfreude stieß, doch der Gemeinderat von Grene hielt an seiner Entscheidung fest, und konnte sich das auch erlauben, da man die Rahmenbedingungen für eine finanzielle Unabhängigkeit geschaffen hatte, da aus Budgetmitteln Rücklagen in einem Dispositionsfond gebildet worden waren, auf den zugegriffen werden konnte. Letztendlich bewilligte dann auch der Landrat von Ribe trotz Widerständen unter einigen Mitgliedern des Landtages, die einen Flughafen in Billund für zu weit nördlich im Landkreis befanden, eine Unterstützung zur Errichtung des Flughafens. Am 1. November 1964 war der Flughafen dann Realität und fiel unter die Zuständigkeit des Kreises. Der Flughafen Billund konnte unter Anwesenheit des Verkehrsministers Kaj Lindberg eröffnet werden. SAS führte die Linienflüge zwischen Kopenhagen und Billund durch und bereits im ersten Jahr wurden auch die ersten Charterflüge aufgenommen. Der Flughafen wurde seitdem laufend erweitert. Der erste große Umbau fand 1972/73 statt und 2002 wurde eine komplett neue Flughafenanlage gebaut und ein neuer Terminal in Betrieb genommen. Heute ist der Billund Airport der zweitgrößte Flughafen Dänemarks mit Verbindungen in die ganze Welt und Passagierzahlen, die von 4.200 im Jahr 1964 auf ca. 2,7 Millionen im Jahr 2011 gestiegen sind.

Das Verkehrsnetz war entscheidend, um Mitarbeiter für die wachsende Anzahl von Arbeitsplätzen in Billund zu finden. Neben der LEGO Gruppe wuchsen auch private und öffentliche Unternehmen, so dass die Zahl der Pendler stieg. Der Autoverkehr nahm ständig zu, weshalb das kommunale Straßennetz in den 1980er Jahren in großem Stil ausgebaut wurde, wobei man gleichzeitig versuchte, Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit zu verbessern. Eine der Lösungen, die auf Arnold Boutrup zurückgeht, war der Kreisverkehr an der Straße Hans Jensens Vej. Bei dem großen Straßenbauvorhaben gelang es den Einsatzkräften von Falck, den schönen alten Kastanienbaum, der 1890 im Hof von Hans Jensens Bauernhof gepflanzt worden war, in die Mitte des Kreisverkehrs umzupflanzen. Jedes Jahr zu Weihnachten wird der Baum mit einem Netz aus Lichterketten geschmückt - ein leuchtendes Beispiel, wie Alt auf Neu trifft. Es blieb indessen nicht bei diesem einen Kreisverkehr. Tatsächlich ist die Stadtmitte von ungewöhnlich vielen Kreisverkehren umgeben. Die Kommune Billund kann mit sage und schreibe 33 Kreisverkehren aufwarten.

Bilder