Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund – en skulpturby

     

 

I Billund betyder LEGO Koncernen meget for byen - og Billund betyder meget for virksomheden og LEGO familien. Den gensidige respekt ses tydeligt ved mærkedage, blandt andet derfor er der usædvanlig megen skulpturkunst i Billunds byrum. Allerede i 1976 leverede billedhuggeren Robert Jacobsen værket "LEGO", som symboliserede LEGO klodsen, barnet og legen samt luftforbindelsen til den store verden. Det var Godtfred Kirk Christiansen selv der havde bestilt og købt værket for at placere det foran fabrikken på Hans Jensens vej. I dag står skulpturen ved administrationsbygningen på Åstvej.

I 1982 kunne LEGO Koncernen fejre 50 års jubilæum. Det gik ikke ubemærket hen, selv om regnen silede ned den 13. august. Byrådet ønskede at give en gave, der skulle være synlig for alle, og valget faldt på et springvand. Arnold Boutrup designede et forslag, som Godtfred Kirk selv var med til at vælge og springvandet "LEGO symbolik" blev placeret foran LEGO fabrikken på hjørnet af Hans Jensens vej og Åstvej. I samme anledning skænkede Ole Kirk's Fond et klokkespil til kirken i Billund Centret og byrådet fik en idrætshal til Enggaardskolen. Virksomhedens gave til sine medarbejdere var en madkurv, ½ l rødvin og en check på 6.000 kr. skattefrit, og medarbejdernes gave til virksomheden var etableringen af "LEGO Medarbejdernes Jubilæumslegat". LEGO familiens nære tilknytning til KFUM og K spejderne kom også til udtryk på dette tidspunkt, da spejderne fik foræret "Kærhuset", der blev indviet året efter i 1983.

I 1990 forærede LEGO medarbejderne bronzeskulpturen "Legende børn" udført af Keld Moseholm Jørgensen til Godtfred Kirk i anledning af hans 70 års fødselsdag og Godtfred Kirk blev ved samme anledning udnævnt til æresborger, som den første nogensinde i kommunen. 19 år senere blev også sønnen Kjeld Kirk Kristiansen udnævnt som æresborger i Billund Kommune. To synlige beviser for, hvad LEGO familien har betydet for byen. Og til LEGOLAND Parkens 25 års jubilæum i 1993 indkøbte byrådet en skulptur, der også forestiller legende børn.

Kunsten har også fået sin egen naturpark med plads til både børn og leg. Skulpturpark Billund blev grundlagt i 1991 med en vision om at give lokalbefolkning og turister en visuel oplevelse af høj kunstnerisk kvalitet. Allerede forinden havde byen fået kunst ind i bymidten. "Afghanerstenen" af Hjalmar Sonne og "Den der bærer" af Hans Lembrecht Madsen blev tilvejebragt af midler fra Handels- og Erhvervsforeningen samt Bikuben. Ligesom der også blev arbejdet med udsmykning af Rådhuspladsen fra slutningen af 1980'rne til begyndelsen af 1990'rne. Resultatet blev bl.a. Billunds 11 meter høje vartegn "Sfirot" udført af Frithioff Johansen, hvis hovedelementer er sten, vand og lys, og som blev rejst i 1996.
Skulpturstien løber fra Nordmarksvej i øst gennem det rekreative område ved Billund bæk og fredskoven til Billund Centret ved Hans Jensens vej i vest. I parkens midterste "vilde" del kan man opleve den vestjyske naturs plante- og dyreverden og få en fornemmelse af dele af områdets oprindelige landskab.
Værkerne i Skulpturparken er hovedsageligt indkøbt af kommunale midler samt med støtte fra LEGO Koncernen og Ole Kirk's Fond.

Se billeder

 

Billund – a sculptural town

In Billund, the LEGO Group is very important for the town and Billund means a great deal to both the company and the LEGO family. Their mutual respect is clearly demonstrated on anniversaries, and partly explains why you find a very large number of sculptural works in Billund's urban spaces. In 1976 sculptor Robert Jacobsen delivered a work of art entitled LEGO, which symbolised the LEGO brick, the child and play and their connection via the air to the world around them. It was commissioned by Godtfred Kirk Christiansen himself and he bought the piece to exhibit outside the factory on Hans Jensens Vej. Today this sculpture stands outside the administration building on Åstvej.

In 1982 the LEGO Group celebrated its 50th anniversary. Even though it rained all day long on 13 August, the occasion did not pass unnoticed. The town council wished to present the company with a gift that would be visible to everyone, and chose to give a fountain. In 1982 Godtfred Kirk personally approved the LEGO Symbolism fountain, designed by Arnold Boutrup, which was placed in front of the LEGO factory on the corner of Hans Jensens Vej and Åstvej. On that same occasion, Ole Kirk's Foundation gave the church in Billund Centre a set of bells and donated a new sports hall to Enggaardskolen (a local school). The company's gift to its employees was a basket of good food, ½ l of red wine and a tax-exempt cheque for DKK 6,000. The employees' gift to the company was to establish the LEGO Employees' Jubilee Scholarship. The LEGO family's close ties with KFUM and K Scouts in Denmark were also demonstrated on this occasion as the scouts was given a new scout hall, Kærhuset, which was officially opened the following year.

To celebrate his 70th birthday in 1990, the LEGO Employees Association presented Godtfred Kirk Christiansen with a bronze statue, Legende børn (Children at play) by Keld Moseholm Jørgensen, and on the same occasion Godtfred Kirk was conferred the title honorary citizen, the first honour of this kind ever conferred in the municipality. Nineteen years later, Godtfred's son, Kjeld Kirk Kristiansen received the same title: Honorary Citizen of Billund Municipality. Two very evident examples of the LEGO family's significance to the town. On the occasion of the LEGOLAND park's silver jubilee in 1993, the town council purchased a sculptural work of art, which also features children at play.

Works of art have also been given a natural park of their own, where there is also room for children and play. Skulpturpark Billund (the Billund sculpture park) was founded in 1991 motivated by a vision to give local people and visitors a visual experience of top-class artistic quality. The town did have art in the town centre before 1991. Afghanerstenen (The Afghan Stone) by Hjalmar Sonne and Den der bærer (He who carries) by Hans Lembrecht Madsen were acquired with funds donated by the Handels- og Erhvervsforeningen (Chamber of Commerce) and Bikuben (bank). Rådhuspladsen (Town Hall Square) was also decorated in the period from the end of the 1980s to the beginning of the 1990s. The results included Billund's 11-metre tall landmark Sfirot, created by Frithioff Johansen, the primary elements of which are stone, water and light. This landmark was erected in 1996.
The sculpture path runs from Nordmarksvej to the east through the recreational area along Billund stream and the forest reserve to Billund Centre on Hans Jensens Vej to the west. In the "wilderness" at the middle of the park visitors can experience the natural flora and fauna of Western Jutland and thus gain an impression of the original landscape in this area.
Most of the works of art in the Sculpture Park were funded by the municipal authority and some were co-funded by the LEGO Group and Ole Kirk's Foundation.

View images

 

Billund – eine Skulpturenstadt

Die LEGO Gruppe bedeutet viel für die Stadt Billund - umgekehrt bedeutet Billund viel für das Unternehmen und die LEGO Familie. Der gegenseitige Respekt wird vor allem an Gedenktagen spürbar; aus diesem Grund gibt es im öffentlichen Raum von Billund auch so viele Skulpturen. Bereits 1976 schuf der Bildhauer Robert Jacobsen das Werk „LEGO", ein Symbol für den LEGO Stein, das Kind und Spiel sowie die Luftanbindung zur großen Welt. Godtfred Kirk Christiansen hat selbst das Werk in Auftrag gegeben, um es vor der Fabrik am Hans Jensens Vej aufstellen zu lassen. Heute steht die Skulptur beim Verwaltungsgebäude am Åstvej.

1982 feierte die LEGO Gruppe ihr 50-jähriges Jubiläum. Das konnte nicht still und heimlich über die Bühne gehen, obwohl der Himmel an diesem 13. August seine Schleusen nicht schließen wollte. Der Gemeinderat wollte ein für alle sichtbares Geschenk überreichen und entschied sich für einen Springbrunnen. Arnold Boutrup entwarf einen Vorschlag und Godtfred Kirk Christiansen wurde in die Entscheidung miteingebunden. Der Springbrunnen „LEGO Symbolik" erhielt einen Platz vor der LEGO Fabrik an der Ecke Hans Jensens Vej und Åstvej. Zum selben Anlass schenkte die Ole Kirk Stiftung der Kirche im Billund Center ein Glockenspiel und der Gemeinderat erhielt eine Sporthalle bei der Schule Enggaardskolen. Das Geschenk des Unternehmens an seine Mitarbeiter bestand aus einem Geschenkkorb, einem halben Liter Wein und einem Scheck über DKK 6.000 steuerfrei, und das Geschenk der Mitarbeiter an das Unternehmen bestand in der Einrichtung einer „Jubiläumsstiftung der LEGO Mitarbeiter". Die enge Beziehung der LEGO Familie zu den Pfadfindern kam ebenfalls zum Ausdruck. Die Pfadfinder erhielten ein Vereinshaus, das „Kærhuset", das im darauffolgenden Jahr 1983 eingeweiht wurde.

1990 schenkten die Mitarbeiter von LEGO Godtfred Kirk Christiansen zu seinem 70. Geburtstag die Bronzeskulptur „Spielende Kinder" von Keld Moseholm Jørgensen und Godtfred Kirk wurde als erster Bürger überhaupt zum Ehrenbürger der Kommune ernannt. 19 Jahre später wurde sein Sohn Kjeld Kirk Kristiansen zum Ehrenbürger der Kommune Billund ernannt. Zwei sichtbare Zeichen dafür, welche Bedeutung die LEGO Familie für Billund hat. Zum 25-jährigen Jubiläum des LEGOLAND Freizeitparks im Jahr 1993 erwarb der Gemeinderat eine Skulptur, die auch spielende Kinder darstellt.

Die Kunst hat ebenfalls einen eigenen Naturpark mit Platz für Kinder und zum Spielen bekommen. Der Skulpturenpark Billund wurde 1991 gegründet. Dahinter stand die Vision, der lokalen Bevölkerung und den Touristen ein künstlerisch hochwertiges, visuelles Erlebnis zu bieten. Schon zuvor wurden für das Ortszentrum von Billund Kunstwerke in Auftrag gegeben. "Der Afghanenstein" von Hjalmar Sonne und "Der Träger" von Hans Lembrecht Madsen wurden aus Mitteln des Handels- und Wirtschaftsverbandes sowie der Bank Bikuben finanziert. Ende der 1980er Jahre bis Anfang der 1990er Jahre wurde auch an der Verschönerung des Rathausplatzes gearbeitet. Heraus kam dabei u. a. Billunds 11 Meter hohes Wahrzeichen „Sfirot" von Frithioff Johansen, dessen Hauptelemente aus Stein, Wasser und Licht bestehen und 1996 aufgestellt wurde.
Der Skulpturenpfad führt von der Straße Nordmarksvej im Osten durch das Erholungsgebiet am Billund Bach und dem Wäldchen Fredskoven zum Billund Center am Hans Jensens Vej im Westen. Im „wild" belassenen Mittelteil des Parks sind Tier- und Pflanzenwelt der westjütländischen Natur zu erleben und vermitteln einen vagen Eindruck davon, wie die Gegend ursprünglich ausgesehen hat.
Die Werke des Skulpturenparks wurden zum Großteil aus Mitteln der Kommune sowie mit Unterstützung der LEGO Gruppe und der Ole Kirk Stiftung angekauft.

Bilder